Huấn luyện cấp giấy chứng nhận sử dụng CCHT và chứng chỉ Quản lý CCHT

 Hàng năm, Công ty ACBD thường xuyên phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chánh về Trật tự xã hội (C06) để tổ chức đào tạo, sát hạch cấp Giấy chứng nhận sử dụng và Chứng chỉ quản lý CCHT cho nhân viên theo quy định của Luật 14/2017/QH14 ngày 20/06/2017 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Khóa tập huấn cấp giấy chứng nhận sử dụng và giấy chứng chỉ quản lý công cụ hỗ trợ (CCHT) cho nhân viên là một trong những hoạt động đào tạo được Công ty quan tâm chú trọng nhằm trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, quy định chi tiết một số điều về sử dụng, quản lý CCHT; hiểu được trách nhiệm của người sử dụng CCHT; cũng như cách thức sử dụng và bảo quản CCHT. Và định kỳ 03 năm kể từ ngày được tập huấn cấp giấy chứng nhận, nhân viên sẽ được tái đào tạo để tái cấp giấy chứng nhận sử dụng hoặc chứng chỉ quản lý CCHT theo quy định của Pháp luật.

Một số hình ảnh khóa đào tạo cấp Giấy chứng nhận sử dụng Công cụ hỗ trợ và Chứng chỉ quản lý Công cụ hỗ trợ: