Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Thực hiện theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29/06/2011; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 49/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Hàng năm, Công ty ACBD phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hoặc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Tỉnh/Thành phố thực hiện huấn luyện, đào tạo cấp giấy chứng nhận đã được huấn luyện Nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy cho nhân viên. Việc huấn luyện cấp giấy chứng nhận cho nhân viên bảo vệ sẽ được tái đào tạo, cấp giấy chứng nhận định kỳ mỗi 05 năm/lần cho các nhân viên.

Một số hình ảnh về các khóa đào tạo cấp giấy chứng nhận Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy: