Đào tạo cấp giấy chứng chỉ Nghiệp vụ bảo vệ

Hàng năm, Công ty ACBD luôn chủ động phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chánh về Trật tự xã hội (C06) để tổ chức đào tạo, sát hạch cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ bảo vệ cho nhân viên bảo vệ tân tuyển chưa tham gia khóa đào tạo nhằm trang bị đầy đủ kiến thức, nghiệp vụ và điều kiện cho nhân viên theo đúng quy định của Pháp luật, được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Một số hình ảnh khóa đào tạo sát hạch cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ bảo vệ:

Lễ khai giảng lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ bảo vệ

Một số hình ảnh trong quá trình tổ chức đào tạo

Lễ sát hạch lớp đào tạo cấp Chứng chỉ Nghiệp vụ bảo vệ