P.DV VSCN – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

KHKT & BCKQ-DP-HCM.01

Kế hoạch kiểm tra và Báo  cáo KQ kiểm tra (ĐP.HCM)

 

Phan Hoàng Anh Thư

2

PKTVS/ PXNKQ-HCM.01

Phiếu kiểm tra tình trạng vệ sinh tại các trụ sở và Phiếu xác nhận KQ đánh giá CLDV VSCN

 

Phan Hoàng Anh Thư

3

BCPHKH. HĐKP-01

Báo cáo phản hồi chất lượng dịch vụ từ khách hàng và PYC hành động khắc phục

 

Hồ Đắc Hải

4

BC-01

Báo cáo

 

Hồ Đắc Hải

5

KH&BC. PHIA BAC-01

Kế hoạch kiểm tra và Báo cáo

(KV.Tỉnh Phía Bắc)

 

Trần Lê Huyền Khanh

6

PKT & BCKQ-01

Phiếu kiểm tra tình trạng vệ sinh tại các trụ sở và Báo cáo KQKT

(KV.Tỉnh Phía Nam)

 

Nguyễn Minh Tuyền

7

CĐ.HCM-02

Kế hoạch phân công cơ động (KV.HCM)

 

Nguyễn Minh Tuyền

8

TLHH-01

Tài liệu hiện hành

 

Hồ Đắc Hải

9

CT-01

Chứng từ

 

Hồ Đắc Hải

10

BBH-01

Biên bản họp

Chứng từ khác

 

Trần Lê Huyền Khanh

11

THCL DVVS -VT-01

Bảng tổng hợp tình hình CLDV vệ sinh – vận tải

 

Hồ Đắc Hải

12

BCKV. TINH-01

Báo cáo kết quả đánh giá CLDV tại KV.Tỉnh của NVHC ACBH

 

Hồ Đắc Hải

13

BCMĐH LKH-01

Báo cáo kết quả đánh giá mức độ hài lòng khach hàng

 

Hồ Đắc Hải

 

 

 

 

 

14

MS-01

Báo cáo kết quả đánh giá MS về CLDV của khách hàng bí mật

 

Hồ Đắc Hải

15

BC.HCM-02

Báo cáo tình trạng vệ sinh tại các trụ sở (TTC HCM)

 

Trần Lê Huyền Khanh

16

KH&BC. HN-01

Kế hoạch kiểm tra và báo cáo tình trạng vệ sinh tại các trụ sở (TTC HN)

 

Trần Lê Huyền Khanh

17

ATM-07

ATM

 

Hồ Đắc Hải

18

ATM-06

ATM

 

Hồ Đắc Hải

19

ATM-05

ATM

 

Hồ Đắc Hải

20

ATM-04

ATM

 

Hồ Đắc Hải

21

KHKT. HCM-01

Kế hoạch kiểm tra (TTC HCM)

 

Nguyễn Minh Tuyền

22

PKTVS – TTC.02.22

Phiếu kiểm tra tình trạng vê sinh và Phiếu xác nhận kết quả đánh giá CLDV VSCN (Từ T06/2022 đến T…/20…)

 

Lâm Minh Chánh

23

PKTVS – TTC.01.23

Phiếu xác nhận kết quả đánh giá CLDV VSCN

(Từ T01/2023 đến T…/20…)

 

Trương Hoàng Yến

24

PKTVS – TTC.01.23

Phiếu xác nhận kết quả đánh giá CLDV VSCN

(Từ T01/2023 đến T…/20…)

 

Nguyễn Ngọc Vinh

25

PKTVS – TTC.01

Phiếu kiểm tra tình trạng vê sinh và Phiếu xác nhận kết quả đánh giá CLDV VSCN (Từ T08/2022 đến T…/20…)

 

Nguyễn Sơn Lâm

26

KHKT & BC.01

Kế hoạch kiểm tra và Báo cáo kết quả kiểm tra

(ĐT KV.Tỉnh Phía Nam)

 

Nguyễn Đào Đức Trí

 

 

 

 

 

27

CCDC – HC – GVS.01

Đăng ký CCDC-HC (Quý)

Giấy vệ sinh (Tháng)

 

Hồ Đắc Hải

28

KL-05

Vi phạm nội quy

(Hàng tháng)

 

Trần Lê Huyền Khanh

29

BC-TTC/ TT/TP.01

Báo cáo TTC/TT/TP VSCN

(Từ T11/2023 đến T…/20…)

 

Trần Lê Huyền Khanh

30

KIEMKE.01

Kiểm kê GVS, MMTB (Hàng tháng)

(Từ T11/2023 đến T…/20…)

Kiểm kê CCDC-HC tại TNTG (Hàng quý)

(Từ Quý I/2023 đến Quý …/20…)

 

Trần Lê Huyền Khanh

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.