P.DV VSCN – Phía Bắc – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

BCC. KVTPB – 01

Bảng cấm công

I

Hà Thị Hân

2

CĐ. KVHN – 01

Kế hoạch, phân công cơ động KVHN 2024

I

Hà Thị Hân

3

KHKT. KVPB – 01

Kế hoạch kiểm tra CLVS tại các trụ sở KVTPB 2024

V

Hà Thị Hân

4

BCTTVS. KVPB – 01

BC tình trạng VS trụ sở KVTPB 2024

V

Hà Thị Hân

5

ĐG.KVPB – 01

Kết quả đánh giá tháng KVTPB 2024

I

Hà Thị Hân

6

HĐLĐ. KVPB – 01

Hợp đồng lao động KVTPB 2024

XX

Hà Thị Hân

7

BH.KVPB – 01

Bảo hiểm KVTPB 2024

XX

Hà Thị Hân

8

TD.KVPB – 01

Tuyển dụng KVTPB 2024

X

Hà Thị Hân

9

TC.KVHN – 01

Tăng ca KVTPB 2024

I

Hà Thị Hân

10

BC. TTC ĐVSCN KVTPB

Báo cáo  tóm tắt chung  của Đội VSCN KVTPB hàng tháng

I

Hà Thị Hân

11

NS. KVPB – 01

Nhân sự KVTPB 2024

V

Hà Thị Hân

12

HSPL. KVPB – 01

HS pháp lý

XX

Hà Thị Hân

13

TH.KVPB – 01

Tổng hợp KVTPB 2024

V

Hà Thị Hân

14

DVCT. KVHN – 01

DVCT KVHN 2024

I

Hà Thị Hân

15

CCDC HC

Báo cáo xuất nhập tồn CCDC HC

I

Hà Thị Hân

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.