P.DV Vận tải – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1.       

PKTTTX/ DVT/20

PHIẾU KIỂM TRA TÌNH TRẠNG XE

10 năm

Quan Rạch Nguyên

2.       

HSTL/ PDVVT/24

HỒ SƠ TÀI LIỆU PHÒNG DV VẬN TẢI

Vĩnh viễn

Đặng Tú Anh

3.       

HSMTCV/ PDVVT/24

HỒ SƠ MTCV PHÒNG DV VẬN TẢI

10 năm

Đặng Tú Anh

4.       

GCTP TDTS/ PDVVT/23

GIẤY CÔNG TÁC PHÒNG THẨM ĐỊNH TÀI SẢN

03 năm

Trương Thùy Trâm

5.       

BCBDXE HCM/ PDVVT/19

BÁO CÁO BẢO DƯỠNG XE HCM 2019

15 năm

Sử Trí Kiệt

6.       

BCBDXE HCM/ PDVVT/20

BÁO CÁO BẢO DƯỠNG XE HCM 2020

15 năm

Sử Trí Kiệt

7.       

BCBDXE HCM/ PDVVT/21

BÁO CÁO BẢO DƯỠNG XE HCM 2021

15 năm

Sử Trí Kiệt

8.       

BCBDXE HCM/ PDVVT/22

BÁO CÁO BẢO DƯỠNG XE HCM 2022

15 năm

Sử Trí Kiệt

9.       

LCTXCV HCM/ DVT/2022

LỊCH CÔNG TÁC XE CÔNG VỤ HCM 2022

03 năm

Sử Trí Kiệt

10.   

LCTXCD HCM/ DVT/2022

LỊCH CÔNG TÁC XE CHUYÊN DÙNG HCM 2022

03 năm

Trương Thùy Trâm

11.   

LCTXCV HCM/ DVT/2023

LỊCH CÔNG TÁC XE CÔNG VỤ HCM 2023

03 năm

Sử Trí Kiệt

12.   

LCTXCD HCM/ DVT/2023

LỊCH CÔNG TÁC XE CHUYÊN DÙNG HCM 2023

03 năm

Trương Thùy Trâm

13.   

LCTXCV HCM/ PDVVT/ 2024

LỊCH CÔNG TÁC XE CÔNG VỤ HCM 2024

03 năm

Nguyễn Khắc Tú

14.   

LCTXCD HCM/ PDVVT/ 2024

LỊCH CÔNG TÁC XE CHUYÊN DÙNG HCM 2024

03 năm

Trương Thùy Trâm

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.