P.DV Vận tải – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1.       

HSHĐ/ DVT/13/1

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2013

15 năm

Đặng Tú Anh

2.       

HSHĐ/ DVT/13/2

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2013

15 năm

Đặng Tú Anh

3.       

HSHĐ/ DVT/19/1

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2019

15 năm

Đặng Tú Anh

4.       

HSHĐ/ DVT/19/2

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2019

15 năm

Đặng Tú Anh

5.       

BBBGX/ĐVT/19/1

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE 2019

15 năm

Đặng Tú Anh

6.       

HSHĐ/ DVT/20/1

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2020

15 năm

Đặng Tú Anh

7.       

HSHĐ/ DVT/20/2

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2020

15 năm

Đặng Tú Anh

8.       

HSHĐ/ DVT/21/1

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2021

15 năm

Đặng Tú Anh

9.       

HSHĐ/ DVT/21/2

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2021

15 năm

Đặng Tú Anh

10.   

HSHĐ/ PDVVT/ 23/1

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2023

15 năm

Đặng Tú Anh

11.   

HSHĐ/ PDVVT/ 23/2

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2023

15 năm

Đặng Tú Anh

12.   

HSHĐ/ PDVVT/ 24/1

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2024

15 năm

Đặng Tú Anh

13.   

HSHĐ/ PDVVT/ 24/2

HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG ĐVT 2024

15 năm

Đặng Tú Anh

14.   

BBBGX/ DVT/14-16

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE THANH LÝ 2014-2016

Vĩnh viễn

Đặng Tú Anh

15.   

BBBGX/ DVT/17

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE 2017

Vĩnh viễn

Đặng Tú Anh

16.   

BBBGXE/ PDVVT/24

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE 2024

Vĩnh viễn

Đặng Tú Anh

17.   

BBBG XTL/ DVT/ 14-23/1

BIÊN BẢN BÀN GIAO XE THANH LÝ

Vĩnh viễn

Đặng Tú Anh

18.   

BBBG USTH/ DVT/16/1

BIÊN BẢN BÀN GIAO USER TIN HỌC HÓA NĂM 2016

15 năm

Đặng Tú Anh

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.