P.DV Vận tải – Phía Bắc – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

BBBGXE/ DVT/13

Biên bản bàn giao xe Hà Nội 2013

Không thời hạn

Hoàng Xuân Tuyến

2

BBBGXE TINH/ DVT/13

Biên bản bàn giao xe khu vực tỉnh 2013

Không thời hạn

Hoàng Xuân Tuyến

3

LCTXCV HN/ DVT/23

Lich công tác xe công vụ HN 2023

01 Năm

Trần Đức Độ

4

SCXE/ DVT/23

Sửa chữa xe HN 2023

01 Năm

Nguyễn Đình Quân

5

LCTXCV HN/ PDVVT/24

Lich công tác xe công vụ HN 2024

01 Năm

Trần Đức Độ

6

LCTXCV HN/ PDVVT/24

Sửa chữa xe HN 2024

01 Năm

Nguyễn Đình Quân

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.