P.TC-KT – Tủ VVP

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
    Liên 1  hóa đơn dịch vụ ký hiệu BV/18P (Q01-Q15), từ số 001-750   C.T.M.Tuyền
    Liên 1  hóa đơn dịch vụ ký hiệu BV/15P (Q01-Q30), từ số 001-1500   C.T.M.Tuyền
    Liên 1  hóa đơn dịch vụ ký hiệu BV/13P (Q01-Q20), từ số 001-1000   C.T.M.Tuyền
    Liên 1  hóa đơn dịch vụ ký hiệu BV/16P (Q01-Q20), từ số 001-1000   C.T.M.Tuyền
    Liên 1  hóa đơn dịch vụ ký hiệu BV/18P (Q16-Q20), từ số 751-1000   C.T.M.Tuyền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.