P.TC-KT – Tủ 07T

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 BNNH(20)06 Chi tiền gửi ngân hàng T05.2020   C.T.M.Tuyền
2 BCNH(20)01 Thu tiền gửi ngân hàng T01.2020-T06.2020   C.T.M.Tuyền
3 BNNH(20)04 Chi tiền gửi ngân hàng T04.2020   C.T.M.Tuyền
4 BNNH(20)03 Chi tiền gửi ngân hàng T03.2020   C.T.M.Tuyền
5 BNNH(20)02 Chi tiền gửi ngân hàng T02.2020   C.T.M.Tuyền
6 BNNH(20)01 Chi tiền gửi ngân hàng T01.2020   C.T.M.Tuyền
7 KTK(20)05 Phiếu kế toán khác và thanh toán tạm ứng T05.2020   C.T.M.Tuyền
8 HDDV(20)01 Hóa đơn dịch vụ T01.2020-T06.2020   C.T.M.Tuyền
9 KTK(20)04 Phiếu kế toán khác và thanh toán tạm ứng T04.2020   C.T.M.Tuyền
10 KTK(20)03 Phiếu kế toán khác và thanh toán tạm ứng T03.2020   C.T.M.Tuyền
11 KTK(20)02 Phiếu kế toán khác và thanh toán tạm ứng T02.2020   C.T.M.Tuyền
12 KTK(20)01 Phiếu kế toán khác và thanh toán tạm ứng T01.2020   C.T.M.Tuyền
13   Thóa thuận PB CP năm 2020-2025   C.T.M.Tuyền
14   Xác nhận vị trí trọn gói năm 2020-2021   C.T.M.Tuyền
15   Xác nhận công nợ (131)   C.T.M.Tuyền
16 LUONG TT(19-…) Lương kinh doanh trích trước 2019-202….   C.T.M.Tuyền
17   Biên bản nhận kho – hoàn tất dịch vụ 2019-2020   C.T.M.Tuyền
18   Xác nhận công nợ nội bộ   C.T.M.Tuyền
19   Xác nhận vị trí trọn gói năm 2019   C.T.M.Tuyền
20   Chi tiền gửi ngân hàng T08.2020    C.T.M.Tuyền
21   Chi tiền gửi ngân hàng T09.2020 ( từ ngày 01/09/20 đến ngày 15/09/20)   C.T.M.Tuyền
22   Chi tiền gửi ngân hàng T09.2020 ( từ ngày 16/09/20 đến ngày 30/09/20)   C.T.M.Tuyền
23   Thu tiền gửi ngân hàng T08.2020   C.T.M.Tuyền
24   Thu tiền gửi ngân hàng T09.2020   C.T.M.Tuyền
25   Hóa đơn dịch vụ T08.2020   C.T.M.Tuyền
26   Hóa đơn dịch vụ T09.2020   C.T.M.Tuyền
27   Phiếu kế toán khác và thanh toán tạm ứng T09.2020   C.T.M.Tuyền
28 CVAN(16-20)01 Công văn gửi thuế 2016-2020   C.T.M.Tuyền
29   Xác nhận vị trí trọn gói năm 2020-2021   C.T.M.Tuyền
30   Xác nhận vị trí trọn gói năm 2022-2023   C.T.M.Tuyền
31   Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2021 (từ T01/2021 đến T06/2021)   C.T.M.Tuyền
32   Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2021 (từ T07/2021 đến T12/2021)   C.T.M.Tuyền
33   Sổ phụ ngân hàng T06/2021   C.T.M.Tuyền
34   Sổ phụ ngân hàng T07/2021   C.T.M.Tuyền
35 TVAT(17)01 Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2017 (T01-06/2017)   C.T.M.Tuyền
36 TVAT(17)02 Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2017 (T07-12/2017)   C.T.M.Tuyền
37 XNVTTG (17)01 Xác nhận vị trí trọn gói năm 2017   C.T.M.Tuyền
38 NOPT(21-23)01 Giấy nộp tiền vào KBNN 2021-2023   C.T.M.Tuyền
39 CVAN(16-20)01 Công văn gửi thuế 2016-2018   C.T.M.Tuyền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.