P.TC-KT – Tủ 06D

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 HSTK(15-20)01 Hồ sơ tham khảo năm 2015-2020   C.T.M.Tuyền
2 SKTC(15)02 Sổ chi tiết, sổ nhật ký chung năm 2015   C.T.M.Tuyền
3 SKTC(15)01 Sổ cái năm 2015   C.T.M.Tuyền
4   Phụ lục hợp đồng ký với các CN/PGD   C.T.M.Tuyền
5 NKXK(14)01 Nhập kho – xuất kho năm 2014-2015   C.T.M.Tuyền
6   Tờ khai thuế GTGT – Hóa đơn tài chính đầu ra năm 2005-2006   C.T.M.Tuyền
7   Hóa đơn tài chính đầu ra năm 2009-2010   C.T.M.Tuyền
8   Báo cáo kế toán năm 2008   C.T.M.Tuyền
9   Báo cáo kế toán năm 2019-2020   C.T.M.Tuyền
10   Bảng kê chứng từ  – hóa đơn dịch vụ 2005,2006,2007   C.T.M.Tuyền
11   Báo cáo kế toán năm 2006,2007   C.T.M.Tuyền
12 BNNH(21)19 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T07.2021 (01/07/21-21/07/21)   C.T.M.Tuyền
13 BNNH(21)20 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T07.2021 (22/07/21-31/07/21)   C.T.M.Tuyền
14 BNNH(21)21 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T08.2021 (01/08/21-11/08/21)   C.T.M.Tuyền
15 BNNH(21)22 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T08.2021 (12/08/21-31/08/21)   C.T.M.Tuyền
16 BNNH(21)23 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T09.2021 (01/09/21-15/09/21)   C.T.M.Tuyền
17 BNNH(21)24 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T09.2021 (16/09/21-23/09/21)   C.T.M.Tuyền
18 BNNH(21)25 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T09.2021 (24/09/21-30/09/21)   C.T.M.Tuyền
19 BNNH(21)26 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T10.2021 (01/10/2021-15/10/2021)   C.T.M.Tuyền
20 BNNH(21)27 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T10.2021 (16/10/2021-20/10/2021)   C.T.M.Tuyền
21 BNNH(21)28 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T10.2021 (21/10/2021-31/10/2021)   C.T.M.Tuyền
22 BNNH(21)29 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T11.2021 (01/11/2021-10/11/2021)   C.T.M.Tuyền
23 BNNH(21)30 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T11.2021 (11/11/2021-18/11/2021)   C.T.M.Tuyền
24 BNNH(21)31 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T11.2021 (19/11/2021-30/11/2021)   C.T.M.Tuyền
25 BNNH(21)32 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (01/12/2021-09/12/2021)   C.T.M.Tuyền
26 BNNH(21)33 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (10/12/2021-16/12/2021)   C.T.M.Tuyền
27 BNNH(21)34 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (17/12/2021-23/12/2021)   C.T.M.Tuyền
28 BNNH(21)35 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (24/12/2021-27/12/2021)   C.T.M.Tuyền
29 BNNH(21)36 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (27/12/2021-27/12/2021)   C.T.M.Tuyền
30 BNNH(21)37 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (27/12/2021-28/12/2021)   C.T.M.Tuyền
31 BNNH(21)38 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (28/12/2021-29/12/2021)   C.T.M.Tuyền
32 BNNH(21)39 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (29/12/2021-30/12/2021)   C.T.M.Tuyền
33 BNNH(21)40 Chứng từ chi tiền gửi ngân hàng T12.2021 (30/12/2021-31/12/2021)   C.T.M.Tuyền
34   Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T06+T07+T08/2021   C.T.M.Tuyền
35   Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T09+T10/2021   C.T.M.Tuyền
36   Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T11/2021   C.T.M.Tuyền
37   Chứng từ thu tiền gửi ngân hàng T12/2021   C.T.M.Tuyền
38   Chứng từ thanh toán tạm ứng T06+T07+T08+T09/2021   C.T.M.Tuyền
39   Chứng từ thanh toán tạm ứng T10/2021   C.T.M.Tuyền
40   Chứng từ thanh toán tạm ứng T11/2021   C.T.M.Tuyền
41   Chứng từ thanh toán tạm ứng T12/2021   C.T.M.Tuyền
42   Chứng từ kế toán khác T06.2021   C.T.M.Tuyền
43   Chứng từ kế toán khác T07.2021   C.T.M.Tuyền
44   Chứng từ kế toán khác T08.2021   C.T.M.Tuyền
45   Chứng từ kế toán khác T09.2021   C.T.M.Tuyền
46   Chứng từ kế toán khác T10.2021   C.T.M.Tuyền
47   Chứng từ kế toán khác T11.2021   C.T.M.Tuyền
48   Chứng từ kế toán khác T12.2021   C.T.M.Tuyền
49   Nhập kho – xuất kho năm 2021   C.T.M.Tuyền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.