P.TC-KT – Tủ 05T

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 BCQN(16-19)01 Báo cáo Quý năm 2016-2019 C.T.M.Tuyền 05T
2 PBCP(16-20)01 Bảng phân bổ chi phí dịch vụ năm 2016-2020 C.T.M.Tuyền 05T
3 BBNH-HTDV(16-18)01 Biên bản nhận kho- Hoàn tất dịch vụ KTC năm 2016-2018 C.T.M.Tuyền 05T
4 CPĐQ(17-20)01 Danh sách và chi phí nhan viên điều quỹ và giao nhận chứng từ 2017-2020 C.T.M.Tuyền 05T
5 NOPT(16-20)01 Giấy nộp tiền vào KBNN 2016-2020 C.T.M.Tuyền 05T
6 TSCĐ(16-20)01 Hồ sơ tài sản cố định năm 2016-2020 C.T.M.Tuyền 05T
7 HĐDV(16)01 Hợp đồng dịch vụ và Kho thế chấp năm 2016 C.T.M.Tuyền 05T
8 HĐDV(17)01 Hợp đồng dịch vụ và Kho thế chấp năm 2017 C.T.M.Tuyền 05T
9 TVAT(16)01 Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2016 (T01-06/2016) C.T.M.Tuyền 05T
10 TVAT(16)02 Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2016 (T07-12/2016) C.T.M.Tuyền 05T

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.