P.TC-KT – Tủ 03D

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 HSTK(11-15)01 Hồ sơ thuế khác 2011-2015   C.T.M.Tuyền
2 TVAT(14)02 Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2014 (T07-012/2014)   C.T.M.Tuyền
3 TVAT(14)01 Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2014 (T01-06/2014)   C.T.M.Tuyền
4 TVAT13(02) Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2013 (T09-12/2013)   C.T.M.Tuyền
5 TVAT13(01) Tờ khai thuế GTGT – Thuế TNCN – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2013 (T01-08/2013)   C.T.M.Tuyền
6   Hợp đồng dịch vụ và kho thế chấp 2011- 2014   C.T.M.Tuyền
7 HĐDV(06-11)01 Hợp đồng dịch vụ và kho thế chấp 2006 – 2010   C.T.M.Tuyền
8 KTQN(11)01 Hồ sơ khai thuế quý – năm 2011   C.T.M.Tuyền
9 HSTK(06-15) Hồ sơ thuế khác lưu nội bộ   C.T.M.Tuyền
10 TVAN(11)01 Tờ khai thuế GTGT – Hóa đơn tài chính đầu vào năm 2011   C.T.M.Tuyền
11 BCNB(08-10)01 Báo cáo nội bộ 2009-2010   C.T.M.Tuyền
12 TLTK(12)02 Tài liệu tham khảo   C.T.M.Tuyền
13 CSTH(12)02 Chính sách thuế 2012   C.T.M.Tuyền
14 CSTH(12)01 Chính sách thuế 2012   C.T.M.Tuyền
15 No.01 Tờ khai thuế năm 2008   C.T.M.Tuyền
16 BNNH(22)01 Chứng từ chi tiền gửi T01.2022 (từ ngày 01/01/22 đến ngày 16/01/2022)   C.T.M.Tuyền
17 BNNH(22)02 Chứng từ chi tiền gửi T01.2022 (từ ngày 17/01/22 đến ngày 24/01/2022)   C.T.M.Tuyền
18 BNNH(22)03 Chứng từ chi tiền gửi T01.2022 (từ ngày 25/01/22 đến ngày 31/01/2022)   C.T.M.Tuyền
19 BNNH(22)04 Chứng từ chi tiền gửi T02.2022 (từ ngày 01/02/22 đến ngày 23/02/2022)   C.T.M.Tuyền
20 BNNH(22)05 Chứng từ chi tiền gửi T02.2022 (từ ngày 24/02/22 đến ngày 28/02/2022)   C.T.M.Tuyền
21 BNNH(22)06 Chứng từ chi tiền gửi T03.2022 (từ ngày 01/03/22 đến ngày 15/03/2022)   C.T.M.Tuyền
22 BNNH(22)07 Chứng từ chi tiền gửi T03.2022 (từ ngày 16/03/22 đến ngày 24/03/2022)   C.T.M.Tuyền
23 BNNH(22)08 Chứng từ chi tiền gửi T03.2022 (từ ngày 25/03/22 đến ngày 31/03/2022)   C.T.M.Tuyền
24 BNNH(22)09 Chứng từ chi tiền gửi T04.2022 (từ ngày 01/04/22 đến ngày 14/04/2022)   C.T.M.Tuyền
25 BNNH(22)10 Chứng từ chi tiền gửi T04.2022 (từ ngày 15/04/22 đến ngày 26/04/2022)   C.T.M.Tuyền
26 BNNH(22)11 Chứng từ chi tiền gửi T04.2022 (từ ngày 27/04/22 đến ngày 30/04/2022)   C.T.M.Tuyền
27 BNNH(22)12 Chứng từ chi tiền gửi T05.2022 (từ ngày 01/05/22 đến ngày 15/05/2022)   C.T.M.Tuyền
28 BNNH(22)13 Chứng từ chi tiền gửi T05.2022 (từ ngày 16/05/22 đến ngày 23/05/2022)   C.T.M.Tuyền
29 BNNH(22)14 Chứng từ chi tiền gửi T05.2022 (từ ngày 24/05/22 đến ngày 26/05/2022)   C.T.M.Tuyền
30 BNNH(22)15 Chứng từ chi tiền gửi T05.2022 (từ ngày 27/05/22 đến ngày 31/05/2022)   C.T.M.Tuyền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.