P.TC-KT – Tủ 02D

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 NK-XK(19) Nhập kho – xuất kho năm 2019   C.T.M.Tuyền
2   Sổ nhật ký chung năm 2018   C.T.M.Tuyền
3   Sổ cái, số chi tiết tài khoản năm 2018   C.T.M.Tuyền
4   Sổ phụ ngân hàng T01-T09.2020   C.T.M.Tuyền
5 BNNH (20)05 Chi tiền gửi ngân hàng T06.2020   C.T.M.Tuyền
6   Chi tiền gửi ngân hàng T07.2020 (01/07/20-16/07/20)   C.T.M.Tuyền
7   Chi tiền gửi ngân hàng T07.2020 (17/07/20-31/07/20)   C.T.M.Tuyền
8   Thu tiền gửi ngân hàng T07.2020   C.T.M.Tuyền
9   Hóa đơn dịch vụ T07.2020   C.T.M.Tuyền
10   Chứng từ kế toán khác T06.2020   C.T.M.Tuyền
11   Chứng từ kế toán khác T07.2020   C.T.M.Tuyền

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.