P.TC-KT – Tủ 01T

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1 HDDV (19)02 Hóa đơn dịch vụ năm 2019 ( từ T07- T12) 10 năm N.H.Thùy Dương
2 HDDV (19)01 Hóa đơn dịch vụ năm 2019 ( từ T01- T06) 10 năm N.H.Thùy Dương
3 NKXK (19)01 Nhập kho  – xuất kho năm 2019 ( từ T01 đến T06/2019) 10 năm N.H.Thùy Dương
4 NKXK (19)02 Nhập kho  – xuất kho năm 2019 ( từ T07 đến T12/2019) 10 năm N.H.Thùy Dương
5 SKTC (19)01 Sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ cái năm 2019 10 năm N.H.Thùy Dương
6 HDDV (21) Hóa đơn dịch vụ năm 2021 ( từ T01- T12) 10 năm N.H.Thùy Dương
7 TVAT (21) Tờ khai thuế GTGT, HĐ GTGT đầu vào năm 2021 10 năm N.H.Thùy Dương
8 TNCN (21) Tờ khai thuế TNCN năm 2021 10 năm N.H.Thùy Dương
9 HSNB (16-23) Hồ sơ lưu nội bộ – BP.Kế toán năm 2016 – 2023 10 năm N.H.Thùy Dương
10 HSNB (09-15) Hồ sơ lưu nội bộ – BP.Kế toán năm 2009 – 2015 10 năm N.H.Thùy Dương
11 HSNB (KHAC) Hồ sơ lưu nội bộ khác – BP.Kế Toán 10 năm N.H.Thùy Dương
12 TLHD Tài liệu hướng dẫn công việc Tạm ứng; Thanh toán chi phí ACBD – ACBH 10 năm N.H.Thùy Dương
13   Chứng từ kế toán T01/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
14   Chứng từ kế toán T02/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
15   Chứng từ kế toán T03/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
16   Chứng từ kế toán T04/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
17   Chứng từ kế toán T05/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
18   Chứng từ kế toán T06/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
19 HDDV (21) Hóa đơn dịch vụ năm 2021 ( từ T01- T12) 10 năm N.H.Thùy Dương
20 TCNH (21) Ngân hàng thu năm 2021 10 năm N.H.Thùy Dương
21 NKXK (21)01 Nhập kho  – xuất kho năm 2021 ( từ T01 đến T06/2021) 10 năm N.H.Thùy Dương
22 NKXK (21)02 Nhập kho  – xuất kho năm 2021 ( từ T07 đến T12/2021) 10 năm N.H.Thùy Dương
23   Chứng từ kế toán T07/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
24   Chứng từ kế toán T08/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
25   Chứng từ kế toán T09/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
26   Chứng từ kế toán T10/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
27   Chứng từ kế toán T11/2021 10 năm N.H.Thùy Dương
28   Chứng từ kế toán T12/2021 10 năm N.H.Thùy Dương

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.