P. DV QLTN – Tủ số 07

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

TDNT-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Theo dõi nhà thầu năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

2

PYC-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Phiếu yêu cầu năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

3

XNCV-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Giấy xác nhận công việc năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

4

KTMPHT-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Kiểm tra máy phát điện hàng tuần năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

5

HĐBT-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Hợp đồng bảo trì thiết bị năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

6

BCSĐN-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Bảng chốt chỉ số điện nước năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

7

TLKT-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Tài liệu kỹ thuật 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

8

ĐKTC-TTHT/ QLTN/  23-24/01

Phiếu đăng ký thi công năm 2023-2024

02 năm

Nguyễn Hiếu Tân

9

NKCV-TTHT/ QLTN/  23-24/01

Sổ Nhật ký công việc hàng ngày năm 2023-2024

02 năm

Nguyễn Hiếu Tân

10

KTBTHT-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Biên bản kiểm tra và bảo trì hệ thống năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

11

KTKT-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Kiểm tra kỹ thuật năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

12

SGN-TTHT/ QLTN/  21-25/01

Sổ giao nhận năm 2021-2025

05 năm

Đỗ Lê Quang

13

HSKT-TTHT/ QLTN/  20-25/01

Hồ sơ kỹ thuật năm 2020-2025

06 năm

Đỗ Lê Quang

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.