P.DV QLTN – Tủ số 05

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

BC_VTCC_KP03/ QLTN/ 24/01

Bảng ca kỹ thuật – Kiểm kê Vật tư CCDC KPP Vùng 3 năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

2

MPĐ_KP03/ QLTN/ 24/01

Kiểm tra máy phát điện hàng tuần KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

3

MPĐ_KP03/ QLTN/ 24/02

Kiểm tra máy phát điện hàng tuần KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

4

XNCV_KP03/ QLTN/ 24/01

Giấy xác nhận công việc (sửa chữa nhỏ) KPP Vùng 3 năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

5

BBSV_KP03/ QLTN/ 24/01

Biên bản sự việc KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

6

KTBT_KP03/ QLTN/ 24/01

Biên bản kiểm trra và bảo trì hệ thống KPP năm 2024
(01-Hệ thống đèn Exit sự cố; 02-Tủ điện tầng; 03-Tủ điện tổng ATS; 04-Hệ thống bơm nước sinh hoạt; 05-Hệ thống chống sét)

03 năm

Mai Lê Huy

7

KTBT_KP03/ QLTN/ 24/02

Biên bản kiểm trra và bảo trì hệ thống KPP năm 2024
(01-Hệ thống đèn Exit sự cố; 02-Tủ điện tầng; 03-Tủ điện tổng ATS; 04-Hệ thống bơm nước sinh hoạt; 05-Hệ thống chống sét)

03 năm

Mai Lê Huy

8

MPĐ_KP03/ QLTN/ 24/03

Kiểm tra máy phát điện hàng tuần KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

9

MPĐ_KP03/ QLTN/ 24/04

Kiểm tra máy phát điện hàng tuần KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

10

GSNT_KP03/ QLTN/ 24/01

Giám sát nhà thầu bảo trì/sửa chữa KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

11

GSNT_KP03/ QLTN/ 24/02

Giám sát nhà thầu bảo trì/sửa chữa KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

12

GSNT_KP03/ QLTN/ 24/03

Giám sát nhà thầu bảo trì/sửa chữa KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

13

GSNT_KP03/ QLTN/ 24/04

Giám sát nhà thầu bảo trì/sửa chữa KPP năm 2024

03 năm

Mai Lê Huy

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.