P. DV QLTN – Tủ số 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

TDNT/ QLTN/  23-24/01

Theo dõi nhà thầu năm 2023-2024

02 năm

Đỗ Lê Quang

2

PYC/ QLTN/  23-24/01

Phiếu yêu cầu năm 2023-2024

02 năm

Đỗ Lê Quang

3

XNCV/ QLTN/  23-25/01

Giấy xác nhận công việc năm 2023-2025

03 năm

Đỗ Lê Quang

4

KTMPHT/ QLTN/  23-24/01

Kiểm tra máy phát điện hàng tuần năm 2023-2024

02 năm

Đỗ Lê Quang

5

BCKT/ QLTN/  22-25/01

Bảng ca kỹ thuật năm 2022-2025

04 năm

Đỗ Lê Quang

6

VT-CCDC/ QLTN/  22-25/01

Biên bản kiểm kê vật tư – CCDC năm 2022-2025

04 năm

Đỗ Lê Quang

7

BBHS/ QLTN/  22-25/01

Biên bản Hội sở năm 2022-2025

04 năm

Đỗ Lê Quang

8

HĐBT/ QLTN/  22-25/01

Hợp đồng bảo trì thiết bị năm 2022-2025

04 năm

Đỗ Lê Quang

9

ĐN/   QLTN/  21-25/01

Bảng chốt chỉ số điện nước năm 2021-2025

05 năm

Đỗ Lê Quang

10

TLKT/ QLTN/  17-24/01

Tài liệu kỹ thuật 2017-2024

08 năm

Đỗ Lê Quang

11

ĐKTC/ QLTN/  24/01

Phiếu đăng ký thi công số 1 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

12

ĐKTC/ QLTN/  24/02

Phiếu đăng ký thi công số 2 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

13

ĐKTC/ QLTN/  24/03

Phiếu đăng ký thi công số 3 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

14

ĐKTC/ QLTN/  24/04

Phiếu đăng ký thi công số 4 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

15

ĐKTC/ QLTN/  24/05

Phiếu đăng ký thi công số 5 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

16

ĐKTC/ QLTN/  24/06

Phiếu đăng ký thi công số 6 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

17

ĐKTC/ QLTN/  24/07

Phiếu đăng ký thi công số 7 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

18

NKCV/ QLTN/  24/01

Sổ Nhật ký công việc số 1 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

19

NKCV/ QLTN/  24/02

Sổ Nhật ký công việc số 2 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

20

NKCV/ QLTN/  24/03

Sổ Nhật ký công việc số 3 năm 2024

01 năm

Đỗ Lê Quang

21

KTBTHT/ QLTN/  23-24/01

Biên bản kiểm tra và bảo trì hệ thống năm 2023-2024

02 năm

Đỗ Lê Quang

22

HĐDV/ QLTN/  17/01

Hợp đồng dịch vụ năm 2017-2025

09 năm

Phạm Thị Đoan Trang

23

DVHOISO/ QLTN/  24-25/01

Hồ sơ Giám sát dịch vụ Hội sở năm 2024-2025

02 năm

Phạm Thị Đoan Trang

24

DVHOISO/ QLTN/  24-25/02

Hồ sơ Giám sát dịch vụ Hội sở năm 2024-2025

02 năm

Phạm Thị Đoan Trang

25

DVTTHT/ QLTN/  24-25/01

Hồ sơ Giám sát dịch vụ TTHT năm 2024-2025

02 năm

Phạm Thị Đoan Trang

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.