P. DV QLTN – Tủ số 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

HSTN/  QLTN/  17/01

Hồ sơ Tòa nhà Hội sở TTHT ACB năm 2017-2025

Vĩnh viễn

Nguyễn Thùy Anh Thư

2

BCKS/ QLTN/  22/01

Hồ sơ Tòa nhà Báo giá, báo cáo, khảo sát năm 2022-2025

Vĩnh viễn

Nguyễn Thùy Anh Thư

3

KSKP01/ QLTN/  23/01

Phiếu khảo sát Hệ thống M&E KPP HCM năm 2023 – Tổ Kỹ thuật 01

Vĩnh viễn

Nguyễn Thùy Anh Thư

4

KSKP02/ QLTN/  23/01

Phiếu khảo sát Hệ thống M&E KPP HCM năm 2023 – Tổ Kỹ thuật 02

Vĩnh viễn

Nguyễn Thùy Anh Thư

5

KSKP03/ QLTN/  23/01

Phiếu khảo sát Hệ thống M&E KPP HCM năm 2023 – Tổ Kỹ thuật 03

Vĩnh viễn

Nguyễn Thùy Anh Thư

6

KSKP04/ QLTN/  23/01

Phiếu khảo sát Hệ thống M&E KPP HCM năm 2023 – Tổ Kỹ thuật 04

Vĩnh viễn

Nguyễn Thùy Anh Thư

7

BCQLTN/   QLTN/  23/01

Báo cáo QLTN KPP, HS, TTHT năm 2023

02 năm

Nguyễn Thùy Anh Thư

8

TLĐ/ QLTN/  22/01

Tài liệu Phòng DV QLTN năm 2017-2023

05 năm

Nguyễn Thùy Anh Thư

9

HSHC/ QLTN/  22/01

Hồ sơ Hành chánh Phòng DV QLTN năm 2022-2025

Vĩnh viễn

Nguyễn Thùy Anh Thư

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.