P.KTGSNB – TỦ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

C06

*Báo cáo C06 (Báo cáo theo quý từ 2019 – 2024)

+ Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự trong cơ sở kinh doanh (Mẫu ĐK13 ban hành kèm theo TT số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017)

+ Danh sách NV Bảo vệ ngân hàng Á Châu tham gia lực lượng hỗ trợ an ninh

+ Danh sách mục tiêu

+ Phụ lục Báo cáo tình hình kết quả kinh doanh dịch vụ bảo vệ (Đính kèm cùng Mẫu ĐK13 ban hành kèm theo TT số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017)

VĨNH VIỄN

Nguyễn Quang Vinh

2

BVNB

* Báo cáo tổ BVNB : Tuần – Tháng – Quý – Năm (Từ năm 2022 – 2024)

VĨNH VIỄN

3

XMVV

* Báo cáo vụ việc năm 

VĨNH VIỄN

4

HSCN

* Hồ sơ cá nhân các nhân viên P.KTGSNB

VĨNH VIỄN

5

XMLL

* Báo cáo Tháng – Quý hồ sơ XMLL từ năm  2017 -2024

VĨNH VIỄN

Lưu Minh Nguyệt

* Kết quả XMLL năm  2017-2024

VĨNH VIỄN

* Chứng từ thanh toán CTP/ tiển hỗ trợ NVBV thực hiện công tác XMLL 2017-2024

20 Năm

* Phiếu XMLL các trường hợp vướng mắc về Pháp luật. Từ năm 2005-2004

VĨNH VIỄN

 

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.