P.KTGSNB – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

XMTT

Báo cáo công tác xác minh thông tin năm 2023-2024

20 năm

Trương Đông Hải

2

GSTP

Báo cáo/ kế hoạch công tác giám sát thường phục năm 2023-2024

20 năm

Báo cáo hành động khắc phục lổi vi phạm công tác GS thường phục năm 2023-2024

20 năm

3

BVNB

Kế hoạch/BC tổng hợp công tác GS qua Camera an ninh KPP năm 2023-2024

20 năm

Báo cáo hành động khắc phục lổi vi phạm công tác GS qua Camera an ninh KPP năm 2023-2024

 

4

KTGS

Báo cáo hành động khắc phục lổi vi phạm quan công tác kiểm tra giám sát năm 2023-2024

20 năm

5

P.01

Báo cáo tổng hợp giao ban năm 2023-2024

20 năm

Biên bản các vụ việc năm 2023-2024

Vĩnh viễn

Báo cáo các vụ việc năm 2023-2024

Vĩnh viễn

Báo cáo nhặt tài sản năm 2023-2024

Vĩnh viễn

Báo cáo công tác nhận diện tội phạm cướp năm 2023-2024

Vĩnh viễn

Bản mô tả công việc các chức danh

Vĩnh viễn

6

KTC

Kế hoạch / báo cáo công tác kiểm tra kho hàng thế chấp năm 2023-2024

20 năm

Nguyễn Văn Hùng

Biên bản kiểm tra kho hàng thế chấp năm 2023-2024

20 năm

7

KTGS

Báo cáo/ Kế hoạch / biên bản kiểm tra/hành động khắc phục phòng ngừa …  năm 2023-2024

20 năm

Nguyễn Xuân Nam

Báo cáo/ Kế hoạch / biên bản kiểm tra/hành động khắc phục phòng ngừa …  năm 2023-2024

20 năm

Ông Tuấn Khai

Báo cáo/ Kế hoạch / biên bản kiểm tra/hành động khắc phục phòng ngừa … năm 2023-2024

20 năm

Trần Minh Lý

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.