P.KD QLNV – H – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1.      

TL.NQ- QĐ-TT- HD

(Lỗi thời)

Tài liệu – Nội quy – Quy định – Thủ tục – Hướng dẫn (Lỗi thời)

 

Phan Hoàng Anh Thư

2.      

TL.NQ- QĐ-TT- HD (Hiện hành)

Tài liệu – Nội quy – Quy định – Thủ tục – Hướng dẫn (Hiện hành)

 

Phan Hoàng Anh Thư

3.      

CVĐ.ACB – ACBH – Khác

Công văn đến/ đi (ACB-ACBH-Khác)

 

Phan Hoàng Anh Thư

4.      

HĐ-PLHĐ

Hợp đồng – Phụ lục Hợp đồng

 

Vi Triều Dâng

5.      

BCKQ ĐGHLKH + TTPHKH. DVS

– Báo cáo kết quả đánh giá mức độ hài lòng KH/ Tháng

– Tổng hợp phản hồi thông tin KH/ Tháng

(Từ năm 2017 đến T08/2023)

 

Phan Hoàng Anh Thư

6.      

BCKQ ĐGHLKH + TTPHKH. DVT

– Báo cáo kết quả đánh giá mức độ hài lòng KH/ Tháng

– Tổng hợp phản hồi thông tin KH/ Tháng

(Từ năm 2017 đến T08/2023)

 

Phan Hoàng Anh Thư

7.      

ĐGQ – HSQLNN

– Đánh giá Quý (ATM-QLNN, QL cao ốc)

(Từ năm 2017 – đến 2018)

– Hồ sở QLNN (Lịch trực – BCC – Phụ cấp,….)

(Từ 2016 đến 2017)

 

Vi Triều Dâng

8.      

KL.VSCN. VT

Hồ sơ vi phạm kỷ luật Đội VSCN – Đội Vận tải

(Từ T01/2019 đến T07/2023)

 

Vi Triều Dâng

9.      

QLKD/ 2023.01

Hồ sơ Quản lý Kinh doanh:

–    VS quét lá

–    VS lau kính

–    VS mái đón mica nhà hàng

–    VS khoán PMQT

–    VS khoán HS B

–    Hồ sơ VS trọn gói ACB, ACBS, ATM

(Năm 2023)

 

Vi Triều Dâng

10.   

QLKD/ 2023.02

Hồ sơ Quản lý Kinh doanh:

–    VS phát sinh

(Năm 2023)

 

Vi Triều Dâng

11.   

QLKD/ KDDV/ 19/01

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    Hồ sơ VS mái nhà

–    Hồ sơ VS trọn gói

(Năm 2019)

 

Mai Thị Hoàng Anh

12.   

QLKD/ KDDV/ 22/02

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    VS phát sinh

(Năm 2022)

 

Cao Thị Linh Phi

13.   

HOAT DONG/ KDDV/ 22/01

Hồ sơ hoạt động:

–    VS quét lá

–    VS lau kính

–    VS khoán PMQT

–    VS khoán HS B

–    Hồ sơ VS trọn gói ACB, ACBS, ATM

(Năm 2022)

 

Cao Thị Linh Phi

14.   

QLKD/ KDDV/ 20/01

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    Hồ sơ VS phát sinh

(Năm 2020)

 

Cao Thị Linh Phi

15.   

QLKD/ KDDV/ 20/02

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    BBNT 05 tòa nhà trọn gói (Bình Tiên, Chợ Lớn, Trương Định, Phú Lâm, Sài Gòn)

–    Hồ sơ VS mái nhà

–    Hồ sơ VS trọn gói

(Năm 2020)

 

Cao Thị Linh Phi

16.   

QLKD/ KDDV/ 17/01

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    Hồ sơ VS phát sinh

–    Hồ sơ VS mái nhà

–    Hồ sơ VS trọn gói

(Năm 2017)

 

Mai Thị Hoàng Anh

17.   

QLKD/ KDDV/ 18/01

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    Hồ sơ VS phát sinh

–    Hồ sơ VS mái nhà

–    Hồ sơ VS hầm công trường

–    Hồ sơ VS trọn gói

(Năm 2018)

 

Mai Thị Hoàng Anh

18.   

QLKD/ KDDV/ 16/01

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    Hồ sơ VS phát sinh

–    Hồ sơ VS mái nhà

–    Hồ sơ VS trọn gói

–    Thư phản hồi

–    BB kiểm tra Bếp ăn

(Năm 2016)

 

Nguyễn Vĩnh Tài

19.   

QLKD/ KDDV/ 15/01

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    Hồ sơ DV phát sinh

–    Hồ sơ QL CCDC-HC

–    Hồ sơ DVVS trọn gói

(Năm 2015)

 

Nguyễn Vĩnh Tài

20.   

KL.PKD & QLNV

Hồ sơ vi phạm kỷ luật Phòng KD&QLNV

(Từ T01/2017 đến T…./20…)

 

Phan Hoàng Anh Thư

21.   

MTCV-VT/ KDDV/ 15/01

Hồ sơ MTCV Vận tải

(Từ năm 2014 đến 2016)

 

Trần Thị Thùy Linh

22.   

MTCV-HC/ KDDV/ 16/01

Hồ sơ MTCV Dịch vụ khác

(Năm 2016 đến 2017)

 

Trần Thị Thùy Linh

23.   

MTCV-VS/ KDDV/ 15/01

Hồ sơ MTCV Vệ sinh

(Năm 2014 đến 2017)

 

Trần Thị Thùy Linh

24.   

HOAT DONG/ KDDV/ 20/10

Hồ sơ hoạt động:

–    MTCV

–    BB kiểm tra Bếp ăn

–    Bảng chấm công

(Từ năm 2011 đến 2020)

 

Trần Thị Thanh Tâm

25.   

DVVS – PKDDV (An)

Hồ sơ KTGS CLDV VSCN – VT (Phiếu yêu cầu – CCDC – HC – GPS – GVS + BBNT ATM + Nhập xuất kho PKDDV +KHKT + Phiếu KT Đội VSCN + Phiếu KT Đội Vận tải)

(Năm 2020)

 

Ngô Xuân An

26.   

DVVS – PKDDV (Truc)

Hồ sơ KTKS CLDV VSCN – VT (Báo cáo tình hình CLDV + KHKT + Phiếu KT AT VSTP quầy nước và Bếp ăn + Phiếu KT Đội VSCN + Phiếu KT Đội Vận tải)

(Năm 2020)

 

Phạm Thị Thanh Trúc

27.   

BBKTĐK – BA

Biên bản kiểm tra Bếp ăn định kỳ

(Từ 2017 đến 2021)

 

Vi Triều Dâng

28.   

BSC+KH (CP-ĐT-Khác)

– BSC

– Kế hoạch chi phí

– Kế hoạch đào tạo

– Kế hoạch Nhân sự

– Kế hoạch khác

 

Vi Triều Dâng

29.   

BPCCV – MTCV

– Bảng phân công công việc

– Bảng MTCV

 

Vi Triều Dâng

30.   

CTTĐ

Chương trình Thi đua:

–    Công văn

–    Báo cáo

–    Đánh giá

–    Nhận xét

–    Tổng kết

 

Phan Hoàng Anh Thư

31.   

QLKD/ KDDV/ 22/01

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    BBNT 05 tòa nhà trọn gói (Bình Tiên, Chợ Lớn, Trương Định, Phú Lâm, Sài Gòn)

–    Các phiếu điều chỉnh diện tích, nhân sự, điều chỉnh GVS

–    BB kiểm tra GVS Sài Gòn

(Năm 2022)

 

Cao Thị Linh Phi

32.   

QLKD/ KDDV/ 23/03

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    BBNT 04 tòa nhà trọn gói (Chợ Lớn, Trương Định, Phú Lâm, Sài Gòn)

–    Các phiếu điều chỉnh diện tích, nhân sự, điều chỉnh GVS

–    BB kiểm tra GVS Sài Gòn

(Năm 2023)

 

Vi Triều Dâng

33.   

QLKD/ KDDV/ 17-18

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    BBNT các tòa nhà trọn gói (Bình Tiên, Trần Khai Nguyên, Chợ Lớn, Trương Định, Phú Lâm, Sài Gòn)

–    Các phiếu điều chỉnh diện tích, nhân sự, điều chỉnh GVS

–    BB kiểm tra GVS Sài Gòn

(Năm 2017 – 2018)

 

Mai Thị Hoàng Anh

34.   

QLKD/ KDDV/19

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    BBNT các tòa nhà trọn gói (Bình Tiên, Trần Khai Nguyên, Chợ Lớn, Trương Định, Phú Lâm, Sài Gòn)

–    Các phiếu điều chỉnh diện tích, nhân sự, điều chỉnh GVS

–    BB kiểm tra GVS Sài Gòn

(Năm 2019)

 

Mai Thị Hoàng Anh

35.   

QLKD/ KDDV/20-21

Hồ sơ Quản lý KDDV:

–    BBNT các tòa nhà trọn gói (Bình Tiên, Trần Khai Nguyên, Chợ Lớn, Trương Định, Phú Lâm, Sài Gòn)

–    Các phiếu điều chỉnh diện tích, nhân sự, điều chỉnh GVS

–    BB kiểm tra GVS Sài Gòn

(Năm 2020 – 2021)

 

Cao Thị Linh Phi

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.