P.KD QLNV – D – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

KD-HĐ&PLHĐ

Hợp đồng và phụ lục hợp dồng DVBV

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Kim Nhi

 

2

KD-NT

Nghiệm thu phí DVBV

5 năm

3

KD -XNVT

Xác nhận vị trí NVBV

5 năm

4

KD -QĐCT

Quyết định công tác

5 năm

5

KD -BC

Báo cáo Phòng

Vĩnh viễn

6

KD -TL

Tài liệu Phòng

Vĩnh viễn

7

KD -XLVP

Hồ sơ xử lý vi phạm

5 năm

8

KTC-VB

Văn bản liên quan DV KTC

Vĩnh viễn

9

KTC-Phúc An

Chứng từ Cty Phúc An

Vĩnh viễn

10

KTC-TGS

Chứng từ Cty Thái Gia Sơn

Vĩnh viễn

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.