P.KD QLNV – D – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

KD-TLBT

Tài liệu nghiệp vụ bên trong

Vĩnh viễn

Nguyễn Thị Kim Nhi

Lê Thị Thanh Lan

Lê Thị Thanh Lan

Lê Thị Thanh Lan

Lê Thị Thanh Lan

Lê Thị Thanh Lan

Lê Thị Thanh Lan

2

KD-TLBN

Tài liệu nghiệp vụ bên ngoài

Vĩnh viễn

3

KTC-PBQĐQT

Phổ biến quy định, quy trình

Vĩnh viễn

4

KTC-TKCVTB

Triển khai công văn và thông báo

Vĩnh viễn

5

KTC-HĐLXKQF

Hợp đồng và lệnh xuất kho qua Fax

Vĩnh viễn

6

KTC-K3

Chứng từ Kho 3

Vĩnh viễn

7

KTC-BBKT TTGSC

Biển bản kiểm tra TTGS Camera KTC

5 năm

8

KTC-BBKT CTBV

Biên bản kiểm tra công tác bảo vệ

5 năm

9

KTC-KSK

Khảo sát kho thế chấp

Vĩnh viễn

10

KTC-NB

Chứng từ Cty Ngọc Biển

Vĩnh viễn

11

KTC-NT

Chứng từ Cty Nhật Tân

Vĩnh viễn

12

KTC-QM

Chứng từ Cty Quang Mười

Vĩnh viễn

13

KTC-PT

Chứng từ Cty Phát Tiến

Vĩnh viễn

14

KTC-TP

Chứng từ Cty Thịnh Phát

Vĩnh viễn

15

KTC-TGS

Chứng từ Cty Thái Gia Sơn

Vĩnh viễn

16

KTC-HPT

Chứng từ Cty Hưng Phát Thành

Vĩnh viễn

17

KTC-PL

Chứng từ Cty Phi Long

Vĩnh viễn

18

KTC-TBP

Thông báo phí DVBV KTC

5 năm

19

KTC-HĐ

Hóa đơn phí DVBV KTC

5 năm

20

KTC-ELTDC

Ezwork, Lịch trực lễ, điều chuyển nhân sự

5 năm

21

HC-NS

Chứng từ hành chánh,nhân sự

5 năm

22

KTC-TL

Tài liệu tham khảo

5 năm

23

KTC-TL

Tài liệu đào tạo

5 năm

24

KTC-SS

Sổ sách KTC-TTGS Camera kho

5 năm

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.