P.BVMT – Tủ 05

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

BBKT.Đ1

Biên bản kiểm tra bảo vệ – Đội 1

10 năm

Nguyễn Hoàng Thảo Vy

2

BBKT.Đ2

Biên bản kiểm tra bảo vệ – Đội 2

3

BBKT.Đ3

Biên bản kiểm tra bảo vệ – Đội 3

4

BBKT.Đ4

Biên bản kiểm tra bảo vệ – Đội 4

5

BBKT.Đ5

Biên bản kiểm tra bảo vệ – Đội 5

6

BBKT.Đ6

Biên bản kiểm tra bảo vệ – Đội 6

7

DSTK

Danh sách nhân viên bảo vệ trực khoán ngày thường/Lễ,Tết

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.