P.BVMT – Tủ 04

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

BBGN-BĐ

Biên bản giao nhận bộ đàm

 

Trần Nguyễn Hòa

 

 

 

 

2

PA-DTPCC

Phương án diễn tập PCC

 

3

GPSD-CCHT

Bản sao giấy phép sử dụng CCHT

 

4

BBGN-PTHT

Biên bản giao nhận phương tiện hỗ trợ

 

5

TCK

Chứng Từ Khác

 

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.