P.BVMT – Tủ 03

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

PABV- HCM 01

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 1

 

Nguyễn Minh Toàn

2

PABV- HCM 01.1

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 1

 

3

PABV- HCM 02

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 2

 

Hồ Văn Chẳng

4

PABV- HCM 03

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 3

 

5

PABV- HCM 03.1

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 3

 

Lê Ngọc Lợi

6

PABV- HCM 04

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 4

 

7

PABV-HCM 05

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 5

 

Trần Nguyễn Hòa

8

PABV-HCM 05.1

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 5

 

9

PABV-HCM 06

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 6

 

10

PABV-HCM 06.1

Phương án bảo vệ đội Hồ Chí Minh 6

 

11

PABV- ĐBSCL

Phương án bảo vệ cụm ĐBSCL 1,2

 

12

PABV- ĐBSCL

Phương án bảo vệ cụm ĐBSCL 2,3

 

13

PABV- NTB

Phương án bảo vệ cụm NTB 1,3

 

14

PABV- NTB

Phương án bảo vệ cụm NTB 2

 

15

PABV- ĐNB

Phương án bảo vệ cụm ĐNB 1,2

 

16

PABV- ĐNB

Phương án bảo vệ cụm ĐNB 3,4,5

 

17

PABV- BTB

Phương án bảo vệ cụm BTB 1

 

18

PABV- BTB

Phương án bảo vệ cụm BTB 2,3

 

19

PAPH-01

Phương án phối hợp với Công an địa phương

 

20

HS-CCHT/PTHT

Hồ  sơ  CCHT – Phương tiện hỗ trợ

 

21

VBPL

Văn bản pháp luật liên quan CCHT

 

22

BB-TTSV

Biên bản tường trình sự việc

 

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.