P.BVMT – Tủ 01

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

TLNBLT (HD)

Tài liệu nội bộ lỗi thời (hướng dẫn)

Vĩnh viễn

Ngô Huệ Nhi

2

BBH

Biên bản họp Phòng năm 2022 & 2023

02 năm

3

BCCV

Báo cáo công việc Phòng từ năm 2018 đến 2023

10 năm

4

MBHH

Mẫu biểu hiện hành

Vĩnh viễn

5

CV

Công văn năm 2017 đến 2023

10 năm

6

TLNBHH (HD)

Tài liệu nội bộ hiện hành (hướng dẫn)

Vĩnh viễn

7

PYC

Phiếu yêu cầu

10 năm

Nguyễn Hoàng Thảo Vy

8

BCTH

Báo cáo tổng hợp

10 năm

Trần Nguyễn Hòa

9

VBDVBV

Văn bản dịch vụ bảo vệ

Vĩnh viễn

P.BVMT

10

BCSV

Báo cáo sự việc năm 2018 đến 2023

10 năm

Ngô Huệ Nhi

11

BKSĐB.21

Bảng khảo sát xác định số lượng vị trí tại mục tiêu năm 2021

10 năm

12

BKSĐB.22-23

Bảng khảo sát xác định số lượng vị trí tại mục tiêu năm 2022 & 2023

10 năm

13

CLBVT

Danh sách nhân viên tham gia các CLB Võ thuật

Vĩnh viễn

Lê Trung Tín

14

HSDT226

Hồ sơ diễn tập Đội 226

Vĩnh viễn

15

DTPCC

Danh sách đăng ký diễn tập PCC năm 2020 – 2021 – 2022 – 2023

10 năm

Trần Nguyễn Hòa

16

PNN

Phiếu nhắc nhở

 

Ngô Huệ Nhi

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.