P.BVMT – Tủ 02

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

DSTKNT

Danh sách đăng ký nhận trực khoán ngày thường

10 năm

Nguyễn Hoàng Thảo Vy

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.