BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 3.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 HN/01 1,112 NGÔ VĂN LÂM 06/10/2010
2 HN/02 1,181 NGUYỄN MINH HẢI 20/01/2017
3 HN/05 1,183 LÊ ĐỨC THÀNH 01/08/2009
4 HN/07 1,176 DƯƠNG ĐỨC THÀNH 01/04/2012
5 HN/10 1,082 PHẠM TUẤN ANH 01/10/2022
6 HN/13 1,113 LÊ THỊ THỦY 18/10/2008
7 HN/15 1,116 BÙI THẾ MAI 01/10/2023
8 HN/17 1,079 DƯƠNG ANH TUẤN 16/11/2015
9 HN/18 H0297 NGUYỄN THANH TÙNG 28/02/2011
10 HN/19 1,076 ĐOÀN VĂN HOÀNG 20/03/2022
11 HN/22 1,085 LÊ CÔNG CHỰNG 01/11/2013
12 HN/25 1,091 NGUYỄN THẾ DŨNG 01/07/2014
13 HN/27 1,088 NGUYỄN VĂN PHÓNG 16/02/2014
14 HN/29 1,094 NGUYỄN KHOA ANH 27/10/2021
15 HN/31 1,142 LÊ CÔNG HÒA 01/11/2013
16 HN/34 1,180 LÊ VĂN THIỆN 10/08/2012
17 HN/35 1,086 TĂNG VĂN LỘC 02/01/2018
18 HN/36 1,143 VŨ VĂN HỮU 02/04/2023
19 HN/40 H0153 LÊ VĂN TÙNG 01/10/2013
20 HN/41 1,106 VŨ NGỌC HÙNG 20/05/2016
21 HN/43 1,156 ĐẶNG NGỌC QUANG 14/11/2009
22 HN/45 1,135 NGUYỄN THANH BÌNH 15/10/2017
23 HN/47 1,157 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 15/09/2009
24 HN/48 1,151 NGUYỄN BÁ SƠN 01/06/2013
25 HN/56 1,169 CUNG ĐỨC SỬ 01/12/2012
26 HN/57 1,101 ĐỖ VĂN BẢNG 03/07/2023
27 HN/59 1,099 NGUYỄN ĐỨC CHUNG 07/04/2013
28 HN/60 1,081 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 01/11/2013
29 HN/62 1,096 ĐÀO XUÂN THÀNH 20/02/2015
30 HN/63 1,185 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 16/07/2010
31 HN/65 1,089 LÊ ANH THƯƠNG 01/07/2011
32 HN/66 1,092 NGUYỄN TIẾN HƯNG 16/08/2011
33 HN/68 H0596 NGUYỄN THỊ THANH LỘC 28/02/2023
34 HN/69 1,110 TRẦN VĂN XUÂN 01/09/2021
35 HN/70 1,145 TRẦN ĐẠI THẮNG 31/08/2016
36 HN/71 1,111 TRẦN MINH LƯỢNG 01/08/2022
37 HN/73 1,165 ĐỖ ĐỨC NGỌC 01/12/2010
38 HN/74 1,075 LÊ VĂN 29/03/2010
39 HN/75 1,153 ĐỖ VIỆT TIẾN 01/06/2013
40 HN/77 1,170 NGUYỄN KIM LAN 12/01/2009
41 HN/79 1,070 LÊ ĐÌNH TOÁN 05/09/2009
42 HN/80 H0310 NGHIÊM THỊ HOÀNG YẾN 01/11/2019
43 HN/81 H0358 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC 01/01/2015
44 HN/82 H0356 LÊ THÙY HƯƠNG 20/04/2015
45 HN/83 1,108 THẠCH THẾ HIỆP 05/10/2009
46 HN/84 H0143 NGUYỄN TIẾN DŨNG 01/08/2014
47 HN/85 H0092 PHẠM NGỌC THÁI 16/03/2013
48 HN/86 1,154 NGÔ VĂN THỰC 01/06/2013
49 HN/88 1,178 NGUYỄN XUÂN KHỞI 01/11/2013
50 HN/90 1,155 LƯƠNG QUỐC TOẢN 01/10/2011
51 HN/91 H0215 VŨ VĂN HÙNG 01/01/2024
52 HN/93 H0151 BÙI TRỌNG TIỀN 01/09/2013
53 HN/94 1,152 ĐÀO VĂN KHOA 01/06/2013
54 HN/95 1,172 LÊ VĂN CƯƠNG 27/10/2021
55 HN/97 1,102 TRẦN THANH AN 15/02/2022
56 HN/98 1,127 NGUYỄN HUY LINH 01/12/2011
57 HN/99 1,132 LƯU ĐỨC TÂM 01/04/2012
58 HN/100 1,133 NGUYỄN TUẤN ANH 01/01/2010
59 HN/102 1,068 PHẠM VĂN QUÁN 23/10/2019
60 HN/106 1,066 VŨ ĐÌNH KHIÊM 01/05/2011
61 HN/107 1,174 NGUYỄN VĂN CHUNG 01/07/2014
62 HN/109 1,093 PHẠM HẢI 04/04/2016
63 HN/111 1,510 TRẦN HẢI ANH 29/04/2010
64 HN/112 1,509 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 18/09/2015
65 HN/114 1,506 HOÀNG VĂN NINH 02/08/2018
66 HN/116 1,123 NGUYỄN DUY CƯỜNG 01/01/2021
67 HN/118 H0154 LÊ ĐĂNG DỤC 01/08/2022
68 HN/119 H0519 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO 01/01/2015
69 HN/119 1,124 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO 07/10/2010
70 HN/121 1,125 NGUYỄN THỊ TUYẾT 31/01/2009
71 HN/124 1,511 TRẦN VĂN ĐỈNH 17/04/2021
72 HN/125 1,513 VŨ HÙNG SƠN 01/04/2012
73 HN/127 1,507 NGUYỄN THÀNH CHUNG 10/01/2016
74 HN/129 1,516 LÊ VĂN ĐỨC 01/11/2013
75 HN/131 1,512 NGÔ CHÍ LONG 01/01/2009
76 HN/132 1,503 ĐINH ĐỨC THÀNH 14/10/2008
77 HN/133 H0282 DƯƠNG VĂN MINH 01/01/2018
78 HN/134 H0217 HOÀNG KHÁNH ĐẠT 01/08/2023
79 HN/136 1,618 NGUYỄN TÀI THU 13/04/2016
80 HN/137 1,619 PHẠM THẾ NGỌC 12/05/2021
81 HN/138 1,715 NGUYỄN ĐÌNH QUẾ 01/07/2013
82 HN/139 1,716 NGUYỄN VĂN KHANG 28/11/2010
83 HN/140 1,717 NGUYỄN XUÂN NGHIÊN 01/12/2012
84 HN/141 1,718 TRẦN GIA HIẾN 01/06/2012
85 HN/142 1,719 NGUYỄN TIẾN NAM 21/10/2013
86 HN/143 1,720 TRẦN VIỆT HOA 12/04/2009
87 HN/145 1,722 NGUYỄN VĂN THÁI 15/04/2023
88 HN/146 1,723 LÊ XUÂN BÁCH 01/11/2013
89 HN/151 H0718 LÊ THANH HUYỀN 18/05/2015
90 HN/154 1,846 NGUYỄN VĂN HIỂU 01/01/2013
91 HN/155 H0734 LƯƠNG VIỆT 01/01/2014
92 HN/160 1,849 PHẠM NGỌC LINH 30/11/2015
93 HN/161 1,850 TRỊNH NGỌC CƯỜNG 01/04/2014
94 HN/162 H0730 TRẦN THỊ KHUYÊN 22/11/2022
95 HN/163 1,836 ĐOÀN VĂN HẢI 23/01/2010
96 HN/164 1,886 LÊ THỊ THU 14/09/2009
97 HN/166 1,874 NGUYỄN THÁI CƯƠNG 02/03/2010
98 HN/167 1,875 VŨ HỒNG QUÂN 18/05/2015
99 HN/168 1,878 HOÀNG NHƯ ĐỨC 03/09/2019
100 HN/170 1,876 PHẠM VĂN QUÝ 01/01/2022
101 HN/171 1,879 NGUYỄN TUẤN NGỌC 04/07/2016
102 HN/173 H0147 VƯƠNG QUỐC LONG 10/05/2014
103 HN/174 H0592 LÝ THỊ DUYÊN 06/11/2018
104 HN/175 1,925 LÝ QUỐC TÂN 18/03/2013
105 HN/176 1,924 PHẠM TRẦN THÀNH 08/04/2018
106 HN/179 H0595 NGUYỄN THỊ THẢO 30/05/2018
107 HN/180 1,931 PHẠM VĂN ĐẢNG 15/03/2013
108 HN/181 1,930 HOÀNG VĂN HÒA 01/09/2010
109 HN/183 1,938 TRẦN MINH PHƯƠNG 02/08/2009
110 HN/185 2,085 ĐÀO NGỌC BẨY 01/06/2020
111 HN/186 2,094 BÙI THẾ BỘ 17/08/2016
112 HN/187 2,118 BÙI THẾ CHIỆN 23/03/2017
113 HN/188 2,092 HOÀNG XUÂN CƯỜNG 01/11/2023
114 HN/190 2,122 LÊ HƯNG DŨNG 25/09/2013
115 HN/195 2,119 TRẦN TRỌNG NGHĨA 22/05/2013
116 HN/196 2,047 DIỆP MINH QUÝ 05/06/2011
117 HN/198 2,120 MAI THANH NHÃ 26/09/2010
118 HN/199 2,041 NGUYỄN THANH TẤN 21/11/2015
119 HN/200 2,045 VŨ VĂN TÂN 01/08/2013
120 HN/204 2,093 ĐOÀN NGỌC TUẤN 20/01/2024
121 HN/205 2,088 NGUYỄN QUỐC VIỆT 01/11/2013
122 HN/206 2,042 PHẠM QUỐC VƯƠNG 01/03/2014
123 HN/207 2,117 HOÀNG QUỐC 01/01/2023
124 HN/209 2,091 VŨ NGỌC TÂN 15/03/2018
125 HN/210 2,152 PHẠM SAO BĂNG 16/12/2010
126 HN/212 2,153 NGUYỄN THANH DUY 11/01/2018
127 HN/214 2,157 NGUYỄN ĐĂNG HẢO 01/10/2013
128 HN/215 2,149 HOÀNG CHUNG HIẾU 08/02/2012
129 HN/216 2,146 NGUYỄN VĂN HUY 01/01/2010
130 HN/217 2,139 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 21/03/2020
131 HN/218 2,151 VŨ VĂN NAM 21/02/2011
132 HN/219 2,141 TRẦN ĐỨC ĐẢM 15/04/2020
133 HN/220 2,156 NGÔ VĂN NGHỊ 23/05/2011
134 HN/222 H0281 PHAN BÁ QUẢNG 22/07/2021
135 HN/223 2,143 NGUYỄN VĂN QUÝ 16/03/2013
136 HN/224 2,155 LƯƠNG KHẮC QUÝ 07/08/2018
137 HN/225 2,150 TRỊNH ĐỨC TÀI 01/11/2013
138 HN/229 H0216 PHẠM QUANG TUẤN 22/05/2016
139 HN/230 2,154 HOÀNG ANH TUẤN 01/01/2013
140 HN/231 2,140 BÙI VĂN TUYNH 25/05/2021
141 HN/234 2,183 NGUYỄN HẢI ANH 01/06/2013
142 HN/236 2,185 NGUYỄN HUY KHÔI 12/05/2015
143 HN/237 2,186 LƯƠNG NGỌC QUÝ 06/01/2016
144 HN/238 2,187 TRẦN VĂN HƯNG 14/08/2019
145 HN/242 2,191 LÊ THANH DẦN 24/03/2019
146 HN/243 2,192 ĐẠI THỊ NGA 01/09/2010
147 HN/246 2,270 ĐẶNG NGỌC CHÂU 27/02/2015
148 HN/248 H0551 HOÀNG LỆ HẰNG 01/06/2018
149 HN/253 2,258 NGUYỄN VĂN LỰC 15/04/2017
150 HN/254 2,256 ĐINH HẢI LONG 15/04/2012
151 HN/255 2,257 NGUYỄN DUY LONG 22/12/2016
152 HN/256 2,268 NGUYỄN THÀNH NAM 10/01/2014
153 HN/257 2,271 NGÔ QUYỀN 08/07/2016
154 HN/259 2,275 NGUYỄN KHẮC TẤN 10/06/2020
155 HN/261 2,254 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/04/2012
156 HN/263 2,227 NGUYỄN VĂN THU 01/11/2013
157 HN/264 2,255 PHẠM MINH THU 01/11/2013
158 HN/265 2,251 VÕ THỊ THU THỦY 15/11/2010
159 HN/266 2,278 NGUYỄN VĂN TIẾN 14/04/2010
160 HN/270 2,345 NGUYỄN ĐẮC HUY 01/05/2011
161 HN/271 2,347 NGUYỄN HỮU 01/11/2013
162 HN/272 2,346 NGUYỄN ĐÌNH TRẠCH 01/11/2013
163 HN/274 2,348 CAO XUÂN DŨNG 26/05/2014
164 HN/275 2,349 VŨ DUY HƯNG 16/03/2012
165 HN/276 H0579 NGUYỄN THỊ THƠM 16/09/2016
166 HN/277 2,371 LÊ VĂN BỘ 23/02/2016
167 HN/278 2,368 NGUYỄN VĂN DIÊN 01/11/2013
168 HN/279 2,355 NGUYỄN VĂN HẬU 01/11/2013
169 HN/281 2,370 NGUYỄN ĐÌNH HIÊN 18/06/2010
170 HN/282 2,354 NGUYỄN VĂN HÙNG 01/11/2013
171 HN/283 2,356 PHẠM TRUNG KIÊN 01/11/2013
172 HN/285 2,357 NGUYỄN VŨ QUANG 28/07/2017
173 HN/286 2,358 ĐỖ MẠNH TƯỜNG 15/12/2017
174 HN/288 2,366 BÙI NGỌC HOÀNG MAI 16/02/2011
175 HN/290 H0530 PHẠM THỊ HANH 31/03/2023
176 HN/291 2,420 NGUYỄN KIM CHI 01/08/2021
177 HN/293 2,419 NGUYỄN VĂN HIỆU 26/08/2015
178 HN/294 2,422 NGUYỄN HỮU ĐỨC 01/11/2013
179 HN/295 2,425 TRẦN ĐỨC TÂM 11/05/2018
180 HN/296 2,423 NGUYỄN QUANG THÁI 22/07/2019
181 HN/298 H0602 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 24/04/2018
182 HN/300 2,478 ĐẶNG QUANG CHINH 15/04/2019
183 HN/301 H0599 LÊ THỊ THỦY 21/06/2022
184 HN/303 H0561 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 01/11/2019
185 HN/304 2,485 ĐINH NGỌC ANH 01/11/2013
186 HN/305 2,486 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 01/03/2020
187 HN/306 2,487 NGUYỄN VĂN 10/08/2014
188 HN/307 2,488 MAI NHƯ HỘI 01/11/2013
189 HN/308 2,489 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 01/06/2011
190 HN/309 2,490 TRẦN VĂN TÌNH 10/08/2020
191 HN/310 2,491 ÂU QUANG LỢI 01/11/2013
192 HN/313 2,494 NGUYỄN QUANG LONG 01/05/2015
193 HN/316 H0550 NGÔ THỊ TÂM 12/06/2014
194 HN/317 2,500 ĐẶNG QUANG TRUNG 18/08/2017
195 HN/318 2,501 LÊ VĂN QUYẾT 01/03/2023
196 HN/320 2,503 PHẠM HỒNG VINH 01/11/2013
197 HN/322 2,524 HOÀNG QUỐC LỘC 19/06/2015
198 HN/325 H0384 NGUYỄN THỊ VÂN 20/08/2018
199 HN/327 2,556 NGÔ TUẤN VINH 01/04/2023
200 HN/328 2,557 NGUYỄN XUÂN DŨNG 01/09/2018
201 HN/330 H0501 HOÀNG THỊ THẮM 27/10/2013
202 HN/331 2,576 NGÔ VĂN QUỲNH 01/08/2011
203 HN/332 2,577 LÊ CÔNG NÊN 01/10/2011
204 HN/333 2,578 NGUYỄN HOÀNH TRUNG 16/04/2015
205 HN/335 2,580 BÙI TRƯỜNG GIANG 01/11/2013
206 HN/336 2,581 TRẦN QUỐC TOẢN 01/11/2013
207 HN/337 H0549 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 01/01/2015
208 HN/339 H0608 CÙ LAN PHƯƠNG 03/07/2013
209 HN/340 H0413 TRẦN THỊ HƯƠNG LAN 01/10/2023
210 HN/343 2,712 NGUYỄN VĂN 01/05/2013
211 HN/344 H0096 TRẦN ANH GIANG 10/03/2023
212 HN/345 2,674 DƯƠNG VĂN SỸ 21/11/2013
213 HN/347 2,675 NGUYỄN HỮU ĐỨC 01/11/2013
214 HN/348 2,673 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ 01/11/2013
215 HN/349 H0711 NGÔ THỊ DƯƠNG 23/06/2016
216 HN/350 2,671 LA NGUYÊN MIÊNG 10/04/2013
217 HN/352 H0152 LÊ ĐÌNH TRƯỜNG 20/11/2014
218 HN/353 2,668 NGÔ CHÍ HẢI 01/11/2013
219 HN/355 2,672 NGUYỄN VĂN ĐẠT 05/04/2021
220 HN/356 H0450 TRẦN THỊ THANH HẰNG 10/01/2017
221 HN/357 2,831 NGUYỄN THÁI HỌC 01/07/2022
222 HN/359 2,830 PHẠM ĐÌNH HIỂN 05/07/2017
223 HN/360 2,829 TRẦN VĂN GHI 01/11/2018
224 HN/364 2,917 VŨ THANH TIỆM 16/07/2015
225 HN/365 2,904 HOÀNG KHẮC TAM 22/10/2018
226 HN/367 2,909 NGUYỄN ANH TUẤN 05/06/2021
227 HN/368 2,912 NGUYỄN HUY DUY 01/04/2011
228 HN/369 2,919 ĐỒNG MINH KHƯƠNG 20/04/2018
229 HN/370 2,913 NGUYỄN VĂN THƯỢNG 29/04/2020
230 HN/372 2,914 NGUYỄN MẬU THÌN 01/05/2014
231 HN/373 2,915 TRẦN VĂN ĐỨC 02/04/2011
232 HN/374 2,853 ĐỖ VĂN KHƯƠNG 01/11/2013
233 HN/375 H0587 NGUYỄN THỊ QUYÊN 01/01/2012
234 HN/376 2,866 ĐINH THỊ XUYẾN 20/10/2010
235 HN/377 2,852 VŨ HUY HOÀNG 10/09/2015
236 HN/378 2,905 NGUYỄN NHƯ NGHĨA 18/04/2013
237 HN/379 2,908 NGUYỄN NGỌC MINH 01/09/2013
238 HN/380 2,849 LÊ NGỌC THẾ 01/11/2013
239 HN/381 2,850 NGUYỄN XUÂN THÙY 01/11/2013
240 HN/384 2,916 TRẦN VĂN QUỐC 01/11/2013
241 HN/385 2,848 NGUYỄN VĂN QUÂN 01/11/2013
242 HN/386 2,851 ĐẶNG QUANG QUYẾT 21/04/2011
243 HN/387 2,854 TRẦN XUÂN HẢI 01/11/2013
244 HN/388 H0229 NGUYỄN TIẾN THỌ 20/11/2015
245 HN/390 2,978 NGUYỄN VĂN DŨNG 01/08/2012
246 HN/393 2,973 TRẦN VĂN LĂNG 01/07/2020
247 HN/394 2,965 NGUYỄN TUẤN LINH 10/02/2011
248 HN/395 2,977 TRẦN VĂN 01/07/2022
249 HN/396 2,974 LÊ ĐÌNH PHƯƠNG 01/11/2013
250 HN/397 2,972 PHẠM VĂN QUANG 01/08/2021
251 HN/399 2,924 TRẦN VĂN DƯỠNG 01/03/2013
252 HN/400 H0142 NGUYỄN QUỐC ANH 07/12/2013
253 HN/401 3,029 ĐẶNG VĂN CHỨC 22/01/2020
254 HN/402 3,030 TRẦN ĐÌNH CƯỜNG 06/04/2018
255 HN/403 3,026 VŨ HOÀNG DƯƠNG 14/03/2011
256 HN/405 3,032 VŨ TRỌNG HOÀN 16/06/2013
257 HN/408 3,028 LÊ XUÂN SINH 01/09/2022
258 HN/409 3,039 NGỤY PHAN TOÀN 01/03/2013
259 HN/410 3,027 NGÔ QUANG TUẤN 10/08/2014
260 HN/411 H0425 TRẦN THỊ BÌNH 30/03/2011
261 HN/413 3,093 NGUYỄN MINH HẢI 13/11/2011
262 HN/414 3,094 ĐỖ TRỌNG ĐỨC 22/08/2018
263 HN/415 3,095 NGUYỄN VĂN SÙNG 01/01/2012
264 HN/418 3,099 ĐỖ XUÂN DOANH 01/04/2014
265 HN/420 3,101 BÙI VIẾT DŨNG 29/09/2018
266 HN/422 3,103 TRẦN ANH CƯƠNG 19/02/2014
267 HN/423 3,104 ĐẶNG VĂN TÂN 01/10/2013
268 HN/424 H0414 PHẠM THỊ PHƯƠNG THÚY 20/03/2013
269 HN/425 H0156 NGUYỄN MINH TUẤN 01/06/2013
270 HN/426 3,114 KIM VĂN CƯỜNG 16/03/2012
271 HN/427 3,115 PHẠM NGỌC DƯƠNG 01/03/2012
272 HN/429 3,119 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 01/10/2013
273 HN/430 3,154 NGUYỄN MẠNH HÙNG 11/07/2012
274 HN/431 3,116 NGUYỄN QUANG HUY 01/05/2014
275 HN/432 H0545 LÊ THỊ NGÂN 01/08/2018
276 HN/433 3,155 NGUYỄN VĂN NGHIÊM 21/06/2015
277 HN/434 3,117 VŨ CHÍ THIỆN 01/11/2013
278 HN/435 3,152 NGUYỄN KHẢ HÒA 04/01/2015
279 HN/437 H0004 LÊ MINH HỒNG 01/08/2015
280 HN/439 3,192 TRẦN VĂN SỸ 11/04/2018
281 HN/440 3,153 NGUYỄN TƯỜNG TAM 18/07/2011
282 HN/441 3,194 NGUYỄN VĂN THÀNH 01/11/2013
283 HN/443 3,193 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 01/05/2013
284 HN/444 3,200 CAO XUÂN DŨNG 01/06/2012
285 HN/446 3,235 NGUYỄN CÔNG DŨNG 01/11/2013
286 HN/447 3,249 NGUYỄN TÔN THẤT HIẾU 16/08/2012
287 HN/449 3,237 PHẠM KHẮC ĐẠT 01/03/2013
288 HN/450 3,233 TRẦN TRUNG ĐÔNG 01/11/2013
289 HN/451 3,236 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 01/07/2011
290 HN/453 3,240 NGUYỄN VIẾT TỒN 15/05/2012
291 HN/454 3,248 NGÔ VĂN TRỌNG 01/11/2013
292 HN/455 3,239 TRẦN VĂN TRUNG 09/06/2015
293 HN/456 3,247 LÊ ANH TUẤN 01/11/2013
294 HN/459 H0773 LÊ THỊ TẦN 01/03/2013
295 HN/460 3,271 TRỊNH ĐĂNG KHỎE 08/03/2021
296 HN/462 3,272 TRẦN XUÂN ĐỒNG 14/08/2023
297 HN/464 H0797 NGÔ THỊ THÚY 01/04/2015
298 HN/465 H0798 NGUYỄN THỊ THÚY 01/05/2011
299 HN/466 3,341 NGUYỄN HỮU GIÁP 01/11/2013
300 HN/467 3,338 DƯƠNG THẾ HUY 01/03/2022
301 HN/469 3,337 BÙI VIẾT LINH 01/10/2013
302 HN/470 3,339 NGUYỄN ANH TUẤN 30/09/2018
303 HN/471 3,336 PHAN XUÂN VƯỢNG 01/10/2013
304 HN/474 H0806 LẠI XUÂN BÁCH 18/01/2013
305 HN/476 H0829 NGUYỄN THỊ QUYÊN 01/08/2011
306 HN/477 H0058 NGHIÊM VĂN THỦY 17/09/2012
307 HN/479 3,495 TRẦN VĂN DUẨN 01/10/2013
308 HN/480 3,404 NGUYỄN CÔNG DŨNG 01/10/2013
309 HN/481 3,490 VŨ NINH GIANG 01/11/2013
310 HN/482 3,511 THÁI BÁ 08/04/2023
311 HN/483 3,489 PHẠM VĂN HÙNG 21/04/2018
312 HN/484 3,491 TRƯƠNG QUỐC HÙNG 27/06/2022
313 HN/485 3,402 TRỊNH QUANG HUY 02/03/2015
314 HN/486 3,401 NGUYỄN HUY LỘC 01/11/2013
315 HN/487 3,496 NGUYỄN XUÂN MÃO 01/10/2013
316 HN/488 3,399 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 01/11/2013
317 HN/489 3,403 ĐÀO ĐỨC SƠN 01/10/2013
318 HN/490 3,400 NGUYỄN ĐỨC THANH 01/07/2012
319 HN/491 3,512 HOÀNG VĂN TOÁN 15/08/2015
320 HN/493 3,497 NGUYỄN NHƯ Ý 23/02/2013
321 HN/494 3,409 NGUYỄN THÁI CƯƠNG 13/06/2014
322 HN/495 3,411 TRẦN NGỌC CƯỜNG 28/03/2019
323 HN/496 3,410 NGUYỄN PHI LONG 01/09/2011
324 HN/498 H0858 NGÔ THỊ BÌNH 01/01/2018
325 HN/499 H0860 NGUYỄN THỊ LIÊN HOA 01/07/2015
326 HN/500 H0778 NGUYỄN THỊ THỦY 11/07/2014
327 HN/501 H0879 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 01/05/2015
328 HN/504 H0866 NGUYỄN THỊ QUYÊN 04/06/2012
329 HN/505 3,568 TRẦN BẢO CHUNG 23/02/2016
330 HN/506 3,574 TẠ HUY CƯỜNG 05/04/2023
331 HN/507 3,575 HOÀNG XUÂN DŨNG 15/04/2017
332 HN/510 3,561 NGUYỄN DUY THĂNG 20/07/2015
333 HN/511 3,560 BÙI NGỌC TIẾN 01/11/2013
334 HN/515 H0921 VÕ THỊ THU 01/03/2013
335 HN/517 H0927 NGUYỄN THỊ THÚY MIỀN 01/02/2012
336 HN/518 H0920 TRẦN THỊ NGA 06/08/2011
337 HN/518 3,677 NGUYỄN VĂN BIÊN 01/11/2013
338 HN/519 H0926 DIỆP MINH QUÝ 01/12/2016
339 HN/521 3,253 NGUYỄN TRỌNG BÌNH 05/06/2015
340 HN/523 H1053 NGÔ THỊ LUẬN 17/03/2014
341 HN/525 H1052 NGUYỄN THỊ THỦY 01/06/2012
342 HN/526 3,678 TRẦN VĂN HIẾU 01/03/2022
343 HN/527 3,615 ĐÀO DUY KHANG 01/11/2013
344 HN/528 3,614 NGUYỄN VĂN MINH 01/11/2013
345 HN/530 3,617 NGUYỄN TẤT ĐẠT 01/05/2015
346 HN/532 3,613 TỐNG VŨ PHƯƠNG 01/11/2013
347 HN/534 3,841 NGUYỄN VĂN TUẤN 12/12/2012
348 HN/534 3,676 NGUYỄN VĂN TUẤN 05/10/2011
349 HN/535 3,675 HOÀNG VĂN VIỆT 20/10/2016
350 HN/536 3,744 TRẦN HOÀNG LINH 21/11/2014
351 HN/538 3,251 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/11/2013
352 HN/539 3,252 LÊ CÔNG 01/10/2013
353 HN/540 3,809 HOÀNG XUÂN ĐẠC 25/01/2016
354 HN/542 3,804 NGUYỄN THẾ TẤN 28/02/2015
355 HN/543 3,839 MẦU DANH THANH 01/11/2013
356 HN/544 3,806 NGUYỄN NGỌC TIẾN 15/05/2018
357 HN/545 3,807 TRẦN THANH TÙNG 13/04/2015
358 HN/546 H1117 PHÙNG THỊ BẮC 01/03/2012
359 HN/547 H1115 LÊ THỊ 01/10/2021
360 HN/548 H1116 ĐẶNG THỊ KIM TUYẾT 31/07/2015
361 HN/549 3,878 TRẦN VĂN HIẾN 12/01/2013
362 HN/551 3,879 MAI THANH SƠN 12/01/2013
363 HN/552 3,877 PHẠM HOÀNG THI 23/09/2019
364 HN/553 3,888 LƯU YÊN TRƯỜNG 25/05/2014
365 HN/554 3,889 NGUYỄN KHẮC TRUNG 01/01/2013
366 HN/555 H1160 NGÔ VĂN DŨNG 11/01/2013
367 HN/556 H1162 NGUYỄN THANH HƯỜNG 25/04/2014
368 HN/557 H1161 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 21/12/2012
369 HN/559 3,882 HỒ ANH TÙNG 01/09/2014
370 HN/560 H1146 TRẦN THỊ HƯƠNG 06/07/2019
371 HN/561 H1163 ĐỖ THỊ HẰNG 11/01/2014
372 HN/562 H1166 NGUYỄN THỊ THU LAN 01/03/2013
373 HN/564 H1165 DƯƠNG TRÀ LY 22/02/2015
374 HN/566 H1321 TRƯƠNG BẠCH TRÀ 01/07/2013
375 HN/567 3,900 LÊ TIẾN DŨNG 01/06/2023
376 HN/568 3,907 TRỊNH NGỌC HÂN 15/01/2013
377 HN/569 3,906 NGUYỄN VĂN MẠNH 01/02/2013
378 HN/571 3,910 LÊ ĐÌNH THÁI 05/11/2015
379 HN/573 3,909 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 19/09/2019
380 HN/574 3,956 NGUYỄN XUÂN HOÀNG 03/02/2015
381 HN/575 H1226 LÊ HẢI ANH 07/06/2014
382 HN/576 H1222 NGUYỄN PHAN ANH 01/01/2014
383 HN/578 H1234 ĐẶNG THỊ HỒNG NINH 01/09/2012
384 HN/579 3,992 NGUYỄN MẠNH TỚI 06/03/2013
385 HN/580 H1266 HOÀNG THỊ 15/07/2012
386 HN/581 H1252 NGUYỄN THỊ QUYÊN 29/08/2012
387 HN/582 4,039 LƯU VĂN THỐNG 30/09/2016
388 HN/583 4,055 LÊ ĐÌNH HÀO 01/03/2014
389 HN/584 4,053 ĐẶNG XUÂN HOÀNG 13/08/2016
390 HN/585 4,056 LÊ VIẾT CĂN 01/02/2013
391 HN/586 4,052 TRẦN TRUNG KIÊN 01/11/2013
392 HN/587 H1300 LƯU THỊ NGỌC HẰNG 01/09/2012
393 HN/588 H1299 NGUYỄN THỊ HẢI 04/04/2013
394 HN/589 4,095 LÊ VĂN TÂN 01/10/2019
395 HN/590 4,094 TRẦN TRUNG HIẾU 08/04/2018
396 HN/591 4,093 DƯƠNG TIẾN THẮNG 01/03/2014
397 HN/592 4,096 NGUYỄN HOÀNG ANH 01/08/2013
398 HN/593 4,089 VƯƠNG VĂN ANH BA 15/09/2016
399 HN/594 4,097 LÃ MẠNH TƯỜNG 15/07/2013
400 HN/595 H1328 NGUYỄN SỸ MAI 03/01/2013
401 HN/596 H1356 LÊ HÀ MY 01/01/2013
402 HN/599 4,123 KHÚC THÀNH ĐÔ 01/11/2013
403 HN/600 4,120 PHẠM CÔNG SƠN 09/04/2021
404 HN/601 H1374 NGUYỄN THANH CHI 01/08/2012
405 HN/605 4,155 BÙI THẾ LÂM 01/10/2013
406 HN/606 H1409 HÀ THỊ HÂN 03/01/2014
407 HN/607 H1405 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 01/09/2014
408 HN/609 H1425 LÊ THỊ LOAN 01/06/2019
409 HN/610 H1428 LÊ BÁ CHẤN 19/05/2016
410 HN/611 4,180 ĐỖ MẠNH CƯỜNG 01/11/2013
411 HN/612 4,178 PHAN XUÂN HẬU 10/04/2014
412 HN/613 4,184 PHẠM NGỌC QUỲNH 01/09/2013
413 HN/614 H1457 TRƯƠNG THỊ MỸ CHINH 07/01/2013
414 HN/615 H1451 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 01/01/2013
415 HN/616 4,211 NGUYỄN DUY BẢO 10/10/2019
416 HN/617 4,218 PHẠM TRỌNG CẢNH 11/12/2012
417 HN/620 4,220 NGUYỄN TRỌNG HÒE 01/10/2013
418 HN/621 4,200 TRẦN THỨC HÙNG 01/10/2013
419 HN/622 4,214 VŨ ĐÀO KHẢI 05/03/2023
420 HN/623 4,215 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 10/03/2020
421 HN/624 4,202 VÕ ĐÌNH SỸ 01/10/2013
422 HN/626 4,217 PHẠM XUÂN 15/12/2021
423 HN/627 4,219 MAI VĂN THANH 17/07/2016
424 HN/630 4,233 ĐẶNG QUANG ANH 22/10/2015
425 HN/631 4,236 NGUYỄN THẾ CÔNG 01/11/2013
426 HN/632 4,235 THÁI MINH ĐỨC 15/01/2013
427 HN/633 4,229 NGUYỄN TIẾN HUẤN 30/08/2019
428 HN/636 H1506 NGUYỄN CÔNG HIẾN 01/06/2014
429 HN/639 4,252 NGUYỄN ĐỨC MINH 15/11/2018
430 HN/641 4,297 PHẠM TRỌNG CẢNH 01/11/2013
431 HN/643 4,286 TRẦN VĂN HIẾN 07/10/2015
432 HN/644 4,283 CAO TRUNG BÌNH 10/06/2014
433 HN/646 H1558 LÊ MẠNH HÙNG 01/07/2015
434 HN/647 H1559 THÁI THỊ NGỌC TRÀ 17/10/2013
435 HN/648 H1561 NGUYỄN THỊ TRANG 15/09/2015
436 HN/650 4,370 TRẦN VĂN THÌN 12/08/2013
437 HN/650 4,318 TRẦN VĂN THÌN 03/07/2013
438 HN/651 4,317 TRỊNH NGỌC HÂN 01/11/2013
439 HN/652 4,388 DƯƠNG XUÂN CÔNG 01/11/2013
440 HN/652 4,371 DƯƠNG XUÂN CÔNG 13/09/2013
441 HN/652 4,319 DƯƠNG XUÂN CÔNG 12/07/2013
442 HN/653 H1586 NGUYỄN MINH TRƯỜNG 10/12/2014
443 HN/654 H1587 NGUYỄN VĂN 03/04/2017
444 HN/655 4,344 NGUYỄN VĂN TIẾN 01/08/2013
445 HN/655 4,381 NGUYỄN VĂN TIẾN 07/10/2013
446 HN/656 4,345 LÊ SƠN TRƯỜNG 07/08/2013
447 HN/656 4,382 LÊ SƠN TRƯỜNG 01/10/2013
448 HN/658 H1601 ĐẶNG VĨNH THÁI 17/04/2014
449 HN/662 H1641 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 26/02/2014
450 HN/664 H1637 TRẦN THỊ TÂM 22/09/2017
451 HN/665 H1658 PHẠM THỊ THANH 09/04/2014
452 HN/666 4,383 NGUYỄN SỸ THƯƠNG 01/09/2016
453 HN/667 H1680 PHẠM THỊ MÁT 01/12/2013
454 HN/669 H1700 NGUYỄN HẢI TRƯỜNG 14/05/2018
455 HN/670 4,421 NGUYỄN VĂN SƠN 24/05/2018
456 HN/671 H1703 HOÀNG THỊ DUNG 01/04/2019
457 HN/672 H1721 DIÊM THỊ THÚY 16/02/2015
458 HN/673 H1718 TRẦN THU QUYÊN 24/03/2014
459 HN/674 H1726 NGUYỄN THỊ NGỌC 09/06/2014
460 HN/676 H1756 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 06/04/2023
461 HN/677 H1762 PHẠM THỊ THU TRANG 14/07/2014
462 HN/682 H1765 ĐOÀN VĂN MINH 04/05/2016
463 HN/685 4,493 BÙI TRƯỜNG GIANG 27/08/2016
464 HN/687 4,495 LÊ DUY PHƯƠNG 05/07/2017
465 HN/689 H1811 VŨ HOÀI THU 01/10/2014
466 HN/691 H1820 NGUYỄN THỊ NGHĨA 19/11/2014
467 HN/692 H1802 VŨ THỊ HUYỀN 01/07/2017
468 HN/693 H1808 LƯU THỊ NGỌC ANH 31/07/2016
469 HN/696 4,538 NGUYỄN VĂN MINH 15/07/2019
470 HN/697 4,517 NGUYỄN QUANG THÁI 07/08/2022
471 HN/698 4,546 NGUYỄN HỮU ĐỨC 01/04/2022
472 HN/699 H1851 NGUYỄN ĐỨC QUYỀN 07/06/2018
473 HN/700 H1844 NGUYỄN THỊ TUYẾN 16/08/2016
474 HN/701 H1849 TRẦN THU 01/03/2016
475 HN/702 4,591 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 01/04/2016
476 HN/704 4,582 TRẦN VĂN KHÔI 01/01/2015
477 HN/706 H1862 ĐẶNG THÚY ANH 28/04/2019
478 HN/708 H1890 PHẠM THỊ BÍCH ĐÀO 01/12/2015
479 HN/709 H1889 NGUYỄN THỊ HOA 01/04/2023
480 HN/710 H1893 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG 15/07/2016
481 HN/713 4,606 ĐINH VĂN HƯNG 13/03/2017
482 HN/715 4,607 NGUYỄN TIẾN GIANG 08/10/2014
483 HN/718 4,650 VŨ ĐÌNH KHIÊM 15/05/2015
484 HN/719 4,649 NGUYỄN GIA SƠN 01/05/2016
485 HN/722 H1921 NGUYỄN THỊ HOÀI THU 04/01/2015
486 HN/723 4,663 DƯƠNG TIẾN THẮNG 03/03/2016
487 HN/724 4,665 ĐỖ XUÂN BẮC 01/02/2016
488 HN/727 4,673 HOÀNG VĂN HIỆU 24/08/2022
489 HN/730 H1943 NGUYỄN THỊ 17/11/2016
490 HN/731 H1944 PHAN VIỆT ANH 30/06/2018
491 HN/732 4,697 HOÀNG XUÂN ĐIỆP 15/05/2015
492 HN/733 4,696 HOÀNG CÔNG HỮU 06/10/2018
493 HN/734 4,695 NGUYỄN VĂN GIANG 15/09/2022
494 HN/736 4,708 NGUYỄN QUỐC VIỆT 07/03/2023
495 HN/740 4,716 NGUYỄN NGỌC QUẬN 28/03/2019
496 HN/741 4,714 HOÀNG ĐỨC LÂM 03/07/2015
497 HN/742 4,755 NGUYỄN BÁ HIẾU 22/12/2017
498 HN/743 4,775 ĐINH CÔNG TAM 15/04/2019
499 HN/746 H2007 NGUYỄN THỊ TUYẾT SÂM 17/07/2015
500 HN/747 H2027 NGUYỄN THỊ THU TRANG 20/07/2017
501 HN/748 H2028 NGUYỄN THỊ KIM CHUNG 23/10/2015
502 HN/749 H2020 NGUYỄN DUY CƯƠNG 26/03/2019
503 HN/750 H2011 NGUYỄN THỊ LƯƠNG 01/03/2022

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.