BP.QLNS – DS HS Tủ 8.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 VP 01 BGĐ/ 04 BGĐ/ 07  
CL/ 06 CL/ 11  
PC/ 04 PC/ 06  
PCCC/ PCCC/  
KT/ 02 KT/ 17  
TĐ/ 01 TĐ/ 14  
YT/ 07    
K/ 01A K/ 33  
HCNS/ 01 HCNS/ 42  
CTV/ 20    
2

BVNB 01
ANNB 01
BVNB/ 05 BVNB/ 14  
ANNB/ 04 ANNB/ 07  
3 GSATM 01 GSATM/ 09 GSATM/ 18  
4 GNCT 01 – GNCT 03 GNCT/  06 GNCT/ 36  
5 QLTN 01 – QLTN 05 QLTN/ 04 QLTN/ 70  

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.