BP.QLNS – DS HS Tủ 6.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 CT 01 CT/ 02 CT/ 203  
         
2 DL 01 DL/ 01 DL/ 191  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.