BP.QLNS – DS HS Tủ 6.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 AG 01 – AG 07 AG/11 AG/200  
         
2 BD 01 – BD 11 BD/13 BD/402  
         
3 BĐ 01 – BĐ 03 BĐ/01 BĐ/136  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.