BP.QLNS – DS HS Tủ 4.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
BẢO VỆ KV TP.HCM
1 Q 01 – Q 04 BV/Q – 05 BV/Q – 93  
         
2 G 01 BV/G – 01 BV/G – 28   
         
3 S 01 – S 03 BV/S – 01 BV/S – 95  
4 U – X BV/U – 03    
BV/X – 04 BV/X – 10  
BV/R – 03    
BV/Y – 03 BV/Y – 07  
         
5 V 01 – V 04 BV/V – 25 BV/V – 133  
         
6 LA 01 – LA 02 LA/ 03 LA/ 83  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.