BP.QLNS – DS HS Tủ 3.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 HN 01 – HN 15 HN/03 HN/751  

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.