BP.QLNS – DS HS Tủ 2.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 KH 01 – KH 08 KH/02 KH/252  
         
2 ĐT 01 – ĐT 05 ĐT/03 ĐT/78  
         
3 QN 01 – QN 04 QN/14 QN/104  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.