BP.QLNS – DS HS Tủ 2.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 ĐNg 01 – ĐNg 12 ĐNg/02 ĐNg/312  
         
2 NA 01 – NA 05 NA/02 NA/100  
         
3 ĐN 01 – ĐN 08 ĐN/05 ĐN/280   

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.