BP.QLNS – DS HS Tủ 10.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 HP 01 – HP 11 HP/ 03 HP/ 277  
         
2 LH 01 LH/ 11 LH/ 31  
         
3 BN 01 – BN 02 BN/ 01 BN/ 44  
         
4 M 01 – M 03 M/ 02 M/ 78  
         
5 CM 01 CM – CM 05 CM/ 02  CM/ 74  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.