BP.QLNS – DS HS Tủ 1.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 TG 01 – TG 04 TG/01 TG/80  
         
2 VT 01 – VT 09 VT/03 VT/194  
         
3 NĐ 01 – NĐ 03 NĐ/05 NĐ/31  
         
4 LĐ 01 – LĐ 05  LĐ/04 LĐ/91  
         
5 TV 01 – TV 03 TV/04 TV/30 Trà Vinh (VT/A)
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.