BP.QLNS – DS HS Tủ 1.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
Bảo vệ TP HCM
1 A01 –  A03 BV/A – 01 BV/A – 66  
         
2 B01 – B05 BV/B – 04 BV/B – 99  
         
3 C01 – C06 BV/C – 01 BV/C – 154  
         
4 D01 – D07 BV/D – 02 BV/D – 151  
         
5 H01 – H12 BV/H – 01 BV/H – 437  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.