BP.QLNS – Tủ 20

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 01/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

2

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 02/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

3

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 03/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

4

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 04/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

5

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 05/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

6

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 06/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

7

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 07/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

8

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 08/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

9

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 09/2022

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.