BP.QLNS – Tủ 19

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBD năm 2020

Vĩnh viễn

Ngô Ngọc Băng Trinh

2

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBH năm 2020

Vĩnh viễn

Ngô Ngọc Băng Trinh

3

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBD năm 2021

Vĩnh viễn

Ngô Ngọc Băng Trinh

4

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBH năm 2021

Vĩnh viễn

Ngô Ngọc Băng Trinh

5

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBD năm 2022

Vĩnh viễn

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

6

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBH năm 2022

Vĩnh viễn

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

7

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBD năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

8

NV

Bìa còng hồ sơ nghỉ việc ACBH năm 2023

Vĩnh viễn

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.