BP. QLNS – Tủ 18

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

No.01; No.02

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay đổi chức danh 2019

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

2

No.01

Tái bổ nhiệm nhân sự ACBD 2019

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

3

No.01; No.02

Điều chuyển nhân sự ACBD 2019

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

4

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBH 2019

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

5

No.01

Bổ nhiệm – Tái bổ nhiệm – Miễn nhiệm nhân sự ACBH 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

6

No.01

Thi nguồn tiềm năng 2023

10 năm

Lê Thị Thanh Lan

7

No.01

Bổ nhiệm nhân sự ACBD 2021

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.