BP. QLNS – Tủ 17

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

No.01

Thi nguồn tiềm năng 2020

10 năm

Lê Thị Thanh Lan

2

No.01

Thi nguồn tiềm năng 2019

10 năm

Lê Thị Thanh Lan

3

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBD 2021

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

4

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBH 2021

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

5

No.01

Bổ nhiệm – Tái bổ nhiệm – Miễn nhiệm nhân sự ACBH 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

6

No.01

Thi nguồn tiềm năng 2023

10 năm

Lê Thị Thanh Lan

7

No.01

Bổ nhiệm nhân sự ACBD 2021

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

8

No.01;

No.02;

No.03

Biến động nhân sự ACBD 2021

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

9

No.01;

No.02;

No.03

Biến động nhân sự ACBH 2021

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

10

No.01

Công tác ACBD 2020

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

11

No.01

Định biên nhân sự ACBD 2021

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

12

No.01

Định biên nhân sự ACBH 2021

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

13

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBD 2020

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

14

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBH 2020

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.