BP. QLNS – Tủ 16

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

No.01; No.02;

No.03; No.04; No.05

Bổ nhiệm nhân sự ACBD 2019

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

2

No.01; No.02;

No.03; No.04; No.05

Biến động nhân sự ACBH 2019

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

3

No.01; No.02;

No.03

Thi nguồn tiềm năng 2018

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

4

No.01

Công tác ACBD 2018

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

5

No.01

Công tác ACBH 2018

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

6

No.01

Định biên nhân sự ACBH 2018

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

7

No.01

Định biên nhân sự ACBD 2018

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

8

No.01; No.02

Thỏa thuận chấm dứt ACBD 2019

05 năm

Lê Thị Thanh Lan

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.