BP. QLNS – Tủ 15

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

No.01

Tái bổ nhiệm nhân sự ACBD 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

2

No.01; No.02

Bổ nhiệm – Miễn nhiệm nhân sự ACBD 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

3

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBD 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

4

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBH 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

5

No.01

Bổ nhiệm – Tái bổ nhiệm – Miễn nhiệm nhân sự ACBH 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

6

No.01

Thi nguồn tiềm năng 2023

10 năm

Lê Thị Thanh Lan

7

No.01

Định biên nhân sự ACBD 2023

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

8

No.01

Định biên nhân sự ACBH 2023

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

9

No.01;

No.02;

No.03

Biến động nhân sự ACBD 2023

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

10

No.01;

No.02;

No.03

Biến động nhân sự ACBH 2023

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

11

No.01

Công tác ACBD 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

12

No.01

Công tác ACBH 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.