BP. QLNS – Tủ 14

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

No.01

Tái bổ nhiệm nhân sự ACBD 2022

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

2

No.01; No.02

Bổ nhiệm – Miễn nhiệm nhân sự ACBD 2022

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

3

No.01;

No.02

Điều chuyển nhân sự ACBD 2022

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

4

No.01

Điều chuyển nhân sự ACBH 2023

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

5

No.01

Bổ nhiệm – Tái bổ nhiệm – Miễn nhiệm nhân sự ACBH 2022

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

6

No.01

Thành lập tổ bảo vệ 2022

20 năm

Lê Thị Thanh Lan

7

No.01;

No.02

Thi nguồn tiềm năng 2022

10 năm

Lê Thị Thanh Lan

8

No.01

Định biên nhân sự ACBD 2022

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

9

No.01

Định biên nhân sự ACBH 2022

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

10

No.01; No.02;

No.03; No.04

Biến động nhân sự ACBD 2020

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

11

No.01; No.02;

No.03; No.04;

Biến động nhân sự ACBH 2020

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

12

No.01; No.02;

Biến động nhân sự ACBH 2022

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

13

No.01; No.02;

Biến động nhân sự ACBH 2022

Vĩnh viễn

Lê Thị Thanh Lan

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.