BP. QLNS – Tủ 12

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ

1

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 04/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

2

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 05/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

3

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 06/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

4

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 07/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

5

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 08/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

6

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 09/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

7

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 10/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

8

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 11/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

9

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 12/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

10

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 01/2021

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

11

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 02/2021

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

12

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 03/2021

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

13

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 04/2021

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

14

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 01/2021

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.