BP. QLNS – Tủ 11

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 04/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

2

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 05/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

3

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 06/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

4

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 07/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

5

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 08/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

6

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 09/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

7

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 10/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

8

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 11/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

9

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBD 12/2021

70 năm

Ngô Ngọc Băng Trinh

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.