BP. QLNS – Tủ 10

DANH MỤC HỒ SƠ

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TIÊU ĐỀ HỒ SƠ THỜI HẠN LƯU TRỮ (*) NGƯỜI LẬP/ QUẢN LÝ HỒ SƠ
1

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 04/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

2

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 05/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

3

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 06/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

4

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 07/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

5

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 08/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

6

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 09/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

7

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 10/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

8

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 11/2020

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

9

NV

Hồ sơ nghỉ việc ACBH 01/2021

70 năm

Nguyễn Đỗ Kim Thoa

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.